18 – Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου

NOMOΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022»

18. Το άρθρο 49 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως με-

(α) την πρόσθεση στο εδάφιο (1) της φράσης «και/ ή καταστάσεις» μετά την φράση «οικονομικού έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς» στην δεύτερη γραμμή.

(β) την διαγραφή της λέξης «ακαθάριστου»  στο εδάφιο (1) παράγραφος (α) και την προσθήκη της φράσης «και των δαπανών» μετά τη λέξη εισοδήματος.

(γ) την προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου (β) στο εδάφιο (1):

«Σε περίπτωση που απαιτείται η ετοιμασία ελεγμένων λογαριασμών, τις οικονομικές καταστάσεις του σωματείου ή του ιδρύματος ή της ομοσπονδίας η/ και της ένωσης που να περιλαμβάνουν: (i) την κατάσταση οικονομικής θέσης, (ii) την κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης, (iii) την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, (iv) την κατάσταση ταμειακών ροών του σωματείου ή του ιδρύματος ή της ομοσπονδίας η/ και της ένωσης, υπογεγραμμένες από τέσσερα (4) μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και του γραμματέα, που να περιέχουν σημειώσεις, οι οποίες να περιλαμβάνουν μία περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλων επεξηγηματικών σημειώσεων, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου».

(δ) την μετονομασία των παραγράφων (β) και (γ) σε (γ) και (δ) αντιστοίχως.

(ε) την προσθήκη των ακόλουθων νέων παραγράφων (ε) και (στ) μετά την παράγραφο (δ) στο εδάφιο (1):

«(ε) κατάσταση εργοδοτούμενων εάν υπάρχουν στην οποία, σε περίπτωση σωματείου με εργοδοτούμενους μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν του ονόματος θα αναφέρεται η θέση και η ετήσια αποζημίωση.

Νοείται ότι στην κατάσταση εργοδοτουμένων, θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία: αριθμός ταυτότητας ή αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (όπου εφαρμόζεται), ημερομηνία γεννήσεως, αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων και ημερομηνία πρόσληψης/ αποδέσμευσης»

(στ) απόδειξη εξόφλησης υποχρεώσεων του αθλητικού σωματείου προς το κράτος, περιλαμβανομένων των φορολογιών.

(στ) Την προσθήκη μίας νέας επιφύλαξης  στο εδάφιο (2) ως ακολούθως:

(ζ) την προσθήκη νέου  εδαφίου  (3)  μετά το εδάφιο (2) ως ακολούθως:

«(3) H ετοιμασία των οικονομικών λογαριασμών από εγκεκριμένο ελεγκτή θα γίνεται στη βάση των προτύπων που χρησιμοποιούνται για τις εταιρείες.

Νοείται ότι ο εγκεκριμένος ελεγκτής θα καταγράφει επιπλέον, οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα, τα οποία κατά τη γνώμη του δημιουργούν υποψίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγή, ή χρηματοδότηση της τρομοκρατία ή συναλλαγές που γίνονται μεταξύ του σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας ή ένωσης και των πραγματικών δικαιούχων του, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 61(Β) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Νοείται  περεταίρω ότι ο ελεγκτής θα δίνει στις λεπτομέρειες των εξελεγμένων λογαριασμών τα ακόλουθα:

(α) αναλυτική, ονομαστική καταγραφή των δωρητών/χορηγών και των ποσών που έχουν δωρίσει/χορηγήσει, σε περίπτωση που η δωρεά/χορηγία ξεπερνά τα χίλια ευρώ (€1.000),

(β) αναλυτική, ονομαστική καταγραφή των επωφελούμενων και κατά πόσον αυτοί σχετίζονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με το σωματείο, ίδρυμα, ομοσπονδία ή και ένωση, σε περίπτωση που το ποσό ξεπερνά τα χίλια ευρώ (€1.000),

(γ) τα ποσά που προέρχονται από τις συνδρομές στην περίπτωση σωματείων και ομοσπονδιών και/ή ενώσεων,

(δ)  τυχόν κίνηση κεφαλαίων από και προς την αλλοδαπή, και

(ε) τις καταθέσεις ανά τραπεζικό ίδρυμα στη Δημοκρατία ή στην αλλοδαπή:

(στ) αναλυτική, ονομαστική καταγραφή των δωρητών/ χορηγών και των ποσών που έχουν δωρίσει/ χορηγήσει, σε περίπτωση που η δωρεά/χορηγία δεν ξεπερνά τα χίλια ευρώ (€1.000), αλλά το ποσό είναι σημαντικό (material) σε σχέση με το σύνολο του ποσού των δωρεών/ χορηγιών,

(ζ) αναλυτική, ονομαστική καταγραφή των επωφελούμενων και κατά πόσον αυτοί σχετίζονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με το σωματείο, ίδρυμα, ομοσπονδία ή και ένωση, σε περίπτωση που το ποσό ξεπερνά τα χίλια ευρώ (€1.000), αλλά το ποσό είναι σημαντικό (material) σε σχέση με το σύνολο του ποσού των δωρεών/ χορηγιών

(στ) Την αναρίθμηση του εδαφίου (3) σε εδάφιο (4) και την προσθήκη νέου εδαφίου (5) ως ακολούθως:

“(5) Ο Γενικός Έφορος δύναται να δημοσιεύει οδηγό ελέγχου που θα κατευθύνει στους ελεγκτές στον οικονομικό έλεγχο σωματείων, ιδρυμάτων, ομοσπονδιών ή ενώσεων.

Νοείται ότι πριν την δημοσίευση τέτοιου οδηγού ο Γενικός Έφορος οφείλει να λαμβάνει την θετική άποψη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων  Ελεγκτών Κύπρου.»

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός Τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού Νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 11
10 - Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού Νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 44
16 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Α στον βασικό νόμο
17 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Β στον βασικό νόμο
18 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού Νόμου
20 - Τροποίηση του άρθρου 51 του βασικού Νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού Νόμου
22 - Προσθήκη νέου άρθρου 58, στο βασικό Νόμο

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο