03 – Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου

NOMOΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022»

3. Το άρθρο  4 του βασικού νόμου τροποποιείται με:

(α) την προσθήκη του νέου εδαφίου (2) ως ακολούθως:

«(2) Σωματείο ή ίδρυμα ή ομοσπονδία ή ένωση που παραβιάζει πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου ή χρησιμοποιείται για την νομιμοποίηση εσόδων ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί αυτού ή από τρίτους, δύναται να διαλυθεί κατόπιν διατάγματος του Δικαστηρίου που κηρύσσει το σωματείο ή το ίδρυμα ή την ομοσπονδία ή/και ένωση, ανάλογα με την περίπτωση, παράνομα»,

(β) την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (2) σε εδάφιο (3).

(γ) την προσθήκη του ακόλουθου εδαφίου 4:

«(4) Σε περίπτωση που προκύψει υπόνοια ή/και καταγγελθεί από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί των Σωματείων, Ιδρυμάτων, ομοσπονδιών ή ενώσεων ότι η λειτουργία αυτών στοχεύει ή τείνει να υπονομεύσει τη Δημοκρατία, τους δημοκρατικούς θεσμούς, την ασφάλεια της Δημοκρατίας, τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια υγεία, τα δημόσια ήθη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του ατόμου ή τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες ή σχετίζεται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή κερδοσκοπική δραστηριότητα,  ο Γενικός Έφορος δύναται να αιτηθεί την αποκάλυψη των τραπεζικών λογαριασμών σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας ή/και ένωσης απευθύνοντας σχετικό προς τούτο γραπτό αίτημα προς τα τραπεζικά ιδρύματα προτού προχωρήσει με αίτηση διάλυσης κατόπιν διατάγματος του Δικαστηρίου.

Νοείται ότι το τραπεζικό ίδρυμα προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα, έχει υποχρέωση προς πλήρη και ακριβή παροχή των αιτούμενων πληροφοριών, τα οποία υποβάλλονται σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή, η οποία δύναται να τύχει επεξεργασίας, εντός της ταχθείσας προθεσμίας

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός Τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού Νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 11
10 - Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού Νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 44
16 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Α στον βασικό νόμο
17 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Β στον βασικό νόμο
18 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού Νόμου
20 - Τροποίηση του άρθρου 51 του βασικού Νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού Νόμου
22 - Προσθήκη νέου άρθρου 58, στο βασικό Νόμο

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο