20 – Τροποίηση του άρθρου 51 του βασικού Νόμου

NOMOΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022»

20. Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου ως (1) και με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου:

(2) «Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οντότητα έχει εγγραφεί ως σωματείο ή ίδρυμα ή ομοσπονδία, ενώ υπάρχει άλλος ειδικότερος Νόμος που ρυθμίζει την λειτουργία του και ο ειδικότερος Νόμος της αποδίδει νομική προσωπικότητα, τότε ο Έφορος διαγράφει την οντότητα από το μητρώο.

Νοείται ότι ο Έφορος παραχωρεί στην οντότητα εύλογο χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες και δύναται να παραταθεί για ακόμα τρεις μήνες,  ώστε να ρυθμίσει την εγγραφή ως νομικό πρόσωπο στη βάση του ειδικότερου Νόμου.

Νοείται περαιτέρω ότι η οντότητα που διαγράφεται από το μητρώο δεν απολλύει τη νομική της υπόσταση αλλά τη διατηρεί στη βάση του ειδικότερου νόμου εφόσον έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για εγγραφή του βάσει των προνοιών του ειδικού νόμου.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι οντότητα που παραλείπει να προχωρήσει στις διαδικασίες εγγραφής της ως νομικό πρόσωπο στον ειδικότερο νόμο μετά την παρέλευση του εύλογου χρόνου, θεωρείται ότι εκπληρώθηκε ο σκοπός της και τίθεται υπό διάλυση και εκκαθαρίζεται στη βάση των προνοιών του παρόντος Νόμου.»

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός Τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού Νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 11
10 - Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού Νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 44
16 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Α στον βασικό νόμο
17 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Β στον βασικό νόμο
18 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού Νόμου
20 - Τροποίηση του άρθρου 51 του βασικού Νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού Νόμου
22 - Προσθήκη νέου άρθρου 58, στο βασικό Νόμο

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο