14 – Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου

NOMOΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022»

14. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται με-

(α) Με αντικατάσταση του τίτλου του άρθρου από «Εκκαθάριση ιδρύματος που έχει διαλυθεί» σε «Εκκαθάριση Ιδρύματος»

(β) τροποποίηση του εδαφίου (1) με την αντικατάσταση της λέξης «διαλυθεί» στην πρώτη γραμμή με την φράση «τίθεται υπό διάλυση».

(γ) Με την διαγραφή των εδαφίων (2) έως (4) και την αντικατάσταση τους ως ακολούθως:

(2). Σε περίπτωση εκκαθάρισης ιδρύματος, κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, νυν και πρώην ευθύνεται να συνεισφέρει στα περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος ποσό ικανοποιητικό για την πληρωμή των χρεών και υποχρεώσεων του, και των εξόδων, τελών και δαπανών της εκκαθάρισης.

Νοείται ότι πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνεται να συνεισφέρει σχετικά με οποιοδήποτε χρέος ή ευθύνη του σωματείου που δημιουργήθηκε από τότε που έπαυσε να είναι μέλος

(3) Η εκκαθάριση, εκτός εάν νόμος ή το καταστατικό ορίζει διαφορετικά ή εκτός εάν ο Έφορος αποφασίσει διαφορετικά, γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος και, σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο, διορίζονται ένας ή περισσότεροι εκκαθαριστές από το Δικαστήριο.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από λιγότερα άτομα από αυτά που προνοεί το καταστατικό λόγω κένωσης θέσεων, τότε η ανάθεση μπορεί να γίνει στο διοικητικό συμβούλιο μόνο αν ο αριθμός των μελών που παραμένει ξεπερνά τον ελάχιστο αριθμό που προνοείται από το καταστατικό για να θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία.

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν διορίζεται ως εκκαθαριστής το διοικητικό συμβούλιο, ή μέρος αυτού, τότε ως εκκαθαριστής μπορεί να διοριστεί σύμβουλος αφερεγγυότητας αδειοδοτηµένος δυνάµει του περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμου ο οποίος αποζημιώνεται από το ενεργητικό του σωματείου, ιδρύματος.

Νοείται έτι περαιτέρω, ότι καμία αποζημίωση δεν οφείλεται στον εκκαθαριστή, όταν είναι μέλος του διοικητικό συμβουλίου.

(4)  Ιδρύματα τα οποία τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, επί ποινή ακυρότητας των αποφάσεών τους χάνουν το δικαίωμα άσκησης κάθε δραστηριότητας που αναφέρεται στο καταστατικό τους, περιλαμβανομένου του δικαιώματος του συμβάλλεσθαι και της αποξένωσης οιασδήποτε περιουσίας, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκκαθάρισή τους, ενώ τα διοικητικά τους συμβούλια οφείλουν να ενημερώνουν κάθε τρίτον ενδιαφερόμενο ή/και συμβαλλόμενο για την υπό εξέλιξη διαδικασία εκκαθάρισης»

(5) Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης το ίδρυμα διαλύεται και διαγράφεται από το μητρώο και η διαγραφή του δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της δημοκρατίας.

Νοείται ότι η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ένταξης του ιδρύματος σε καθεστώς διάλυσης, ή εκκαθάρισης ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαγραφή του ιδρύματος, σημειώνονται στο Μητρώο παραπλεύρως της εγγραφής με τις λέξεις «Υπό διάλυση», «Υπό εκκαθάρισης» και «Διαγράφηκε»

Νοείται ότι στην περίπτωση που το ίδρυμα βρίσκεται σε κατάσταση «εκκαθάρισης» τότε στο μητρώο σημειώνονται τα ονόματα των εκκαθαριστών

Νοείται ότι ο Έφορος τηρεί τα στοιχεία που αφορούν ίδρυμα που έχει διαγραφεί σε ξεχωριστό μητρώο, το οποίο θα ονομάζεται «Μητρώο Διαγραφέντων Ιδρυμάτων».

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός Τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού Νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 11
10 - Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού Νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 44
16 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Α στον βασικό νόμο
17 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Β στον βασικό νόμο
18 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού Νόμου
20 - Τροποίηση του άρθρου 51 του βασικού Νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού Νόμου
22 - Προσθήκη νέου άρθρου 58, στο βασικό Νόμο

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο