19 – Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού Νόμου

NOMOΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022»

19. Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται με:

(α) με την τροποποίηση του εδαφίου (1) με την προσθήκη μετά την φράση «Ο Έφορος» στην πρώτη γραμμή της φράσης «ή/και ο Γενικό Έφορος»

(β) την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων

«(3) Σωματείο, ίδρυμα, ομοσπονδία ή/και ένωση για το οποίο εκδόθηκε διάταγμα για έλεγχο των λογαριασμών του οφείλει :

α) να παραδώσει στον Γενικό Ελεγκτή ή σε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο καθορίστηκε ή/και είναι εξουσιοδοτημένο από το Δικαστήριο για το σκοπό αυτό, τις οικονομικές καταστάσεις του σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας ή/και ένωσης, εγκεκριμένες και υπογεγραμμένες από τα καθ’ ύλην αρμόδια σύμφωνα με το καταστατικό όργανα.

β) να παρέχει πλήρη πρόσβαση στον Γενικό Ελεγκτή ή σε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο καθορίστηκε ή/και είναι εξουσιοδοτημένο από το Δικαστήριο για το σκοπό αυτό, στα λογιστικά βιβλία, αρχεία και σε όλα τα παραστατικά οικονομικών συναλλαγών του σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας ή/και ένωσης∙

(4) Τηρουμένου του εδαφίου (1) ο Έφορος ή ο Γενικός Έφορος,  όταν έρθουν στην αντίληψή τους στοιχεία που δηλούν ότι σωματείο, ίδρυμα, ομοσπονδία ή/και ένωση ενδέχεται να παραβιάζει τις διατάξεις του περί Παρεμπόδισης της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Ενέργειες Νόμου ή ότι χρηματοδοτεί η συνδράμει την τρομοκρατία ή το οργανωμένο έγκλημα ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, δύναται να αποταθεί στο Δικαστήριο και να αιτηθεί  την έκδοση διατάγματος με το οποίο να επιβάλλεται το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά την περίοδο κατά την οποία εντοπίζεται η ύποπτη δραστηριότητα.»

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός Τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού Νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 11
10 - Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού Νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 44
16 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Α στον βασικό νόμο
17 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Β στον βασικό νόμο
18 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού Νόμου
20 - Τροποίηση του άρθρου 51 του βασικού Νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού Νόμου
22 - Προσθήκη νέου άρθρου 58, στο βασικό Νόμο

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο