16 – Προσθήκη του νέου άρθρου 46Α στον βασικό νόμο

NOMOΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022»

16. Ο βασικός Νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το  άρθρο 46 του ακόλουθου νέου άρθρου 46Α

«46Α.-(1) O εκκαθαριστής σωματείου ή ιδρύματος ή Ομοσπονδίας ή Ένωσης,  με το διορισμό του λαμβάνει τον έλεγχο και την φύλαξη του ενεργητικού του σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας και/ή ένωσης.

(2)  Ο εκκαθαριστής υπέχει θέση υπεύθυνου διοίκησης του σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας ή/και ένωσης και η εξουσία του περιορίζεται στις ανάγκες της εκκαθάρισης.

(3) Ο εκκαθαριστής ευθύνεται και καταβάλει αποζημίωση για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών του λόγω δικής του υπαιτιότητας και, σε περίπτωση περισσότερων του ενός εκκαθαριστών, ο κάθε ένας από αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρον.

(4) Ο εκκαθαριστής δύναται να διατάξει, να εγείρει ή υπερασπίσει µε την επίσημή του ιδιότητα οποιαδήποτε αγωγή ή άλλη νομική διαδικασία που σχετίζεται µε την ιδιοκτησία του ενεργητικού του σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας και/ή ένωσης.

(5) Ο εκκαθαριστής με στόχο την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης δύναται κατά την διακριτική του ευχέρεια να: –

(α)       διορίζει δικηγόρο, εκτιμητή ή άλλο εμπειρογνώμονα. για να τον συνδράμει στην εκτέλεση των καθηκόντων του,

(β)       αποκτά πρόσβαση και να μελετά όλα τα λογιστικά βιβλία και αρχεία του σωματείου, ιδρύματος ομοσπονδίας ή ένωσης, να εξασφαλίσει όλο το ιστορικό συναλλαγών από πρώην και νυν μέλη του διοικητικού συμβουλίου και να μελετήσει όλα τα παραστατικά και συμφωνίες και άλλα στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να εντοπίσει όλες τις οφειλές από και προς το σωματείο, το ίδρυμα, την ομοσπονδία και/ή ένωση που δεν έχουν δηλωθεί

(γ)        καταβάλει στο ακέραιο πληρωμές πιστωτών,

(δ)       διενεργεί οποιοδήποτε συμβιβασμό ή διευθέτηση µε τους πιστωτές και/ή πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι είναι πιστωτές και/ή που έχουν ή που ισχυρίζονται ότι έχουν οποιαδήποτε απαίτηση, παρούσα ή μελλοντική, βέβαιη ή ενδεχόμενη, εξακριβωμένη ή εκφρασμένη µόνο µε αξίωση αποζημίωσης, εναντίον του σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας ή/και ένωσης ή σύμφωνα µε τις οποίες το σωματείο, ίδρυμα, ομοσπονδία ή/και ένωση δυνατό να καταστούν υπεύθυνα,

(ε)        διενεργεί όλες τις πράξεις και υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό του σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας ή/και ένωσης όλα τα συμβόλαια, αποδείξεις και άλλα έγγραφα και για το σκοπό αυτό δύναται να χρησιμοποιεί, όταν αυτό είναι αναγκαίο, τη σφραγίδα του σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας ή/και ένωσης,

(στ)      προχωρεί σε κάθε ενέργεια που δυνατό να είναι αναγκαία για την εκκαθάριση των υποθέσεων του σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας ή/και ένωσης.

(6) Σε περίπτωση που για να υπάρξει εξόφληση χρεών του σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας και/ή ένωσης απαιτείται η πώληση ακίνητης περιουσίας τότε ο εκκαθαριστής αποτείνεται στο δικαστήριο, αφού ενημερώσει προηγουμένως τον  Έφορο, υποβάλλοντας εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας από εκτιμητή καθώς και άλλα στοιχεία που πιθανόν να ζητηθούν από το Δικαστήριο και το Δικαστήριο εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα.

(7) Ο εκκαθαριστής καταθέτει άμεσα όσα χρηματικά ποσά  εισπράττει κατά την εκκαθάριση, σε αδειοδοτημένο να λειτουργεί  στη Δημοκρατία τραπεζικό ίδρυμα.

(8) Ο  Έφορος δύναται να απαιτήσει σε οποιαδήποτε φάση της εκκαθάρισης στοιχεία από τον εκκαθαριστή και αυτός οφείλει να τα προσκομίσει.

(9) Σε περίπτωση που ο  Έφορος διαπιστώσει ότι ο εκκαθαριστής δεν ενεργεί καλή τη πίστη ή δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντα του εκκαθαριστή τότε δύναται να  αποταθεί στο Δικαστήριο για να ζητήσει παύση του διορισμού αυτού και διορισμό νέου προσώπου ως εκκαθαριστή.

(10) Το αργότερο εντός δύο εβδομάδων από τον διορισμό του ο εκκαθαριστής ανακοινώνει σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες την έναρξη της εκκαθάρισης δίνοντας τα στοιχεία του σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας και/ή ένωσης και τα στοιχεία του τελευταίου εν ενεργεία διοικητικού συμβουλίου, με τρόπο που ρυθμίζεται τέτοια κοινοποίηση στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και κανονισμούς:

Νοείται ότι στην ανακοίνωση καλούνται πρόσωπα τα οποία οφείλουν ή στα οποία οφείλονται περιουσιακά στοιχεία από το σωματείο, ίδρυμα, ομοσπονδία και/ή ένωση να υποβάλουν τεκμήρια των απαιτήσεων τους προς τον εκκαθαριστή.

(11)  Κατά την εκκαθάριση καταβάλλονται με προτεραιότητα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλα χρέη:

(α)       η αμοιβή εκκαθαριστή,

Νοείται ότι στην περίπτωση που η εκκαθάριση γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας και/ή ένωσης, αυτά δεν δικαιούνται καμία αμοιβή.

(β)       η αμοιβή του εκτιμητή ή άλλων προσώπων που προσέφεραν υπηρεσίες προς τον εκκαθαριστή για ολοκλήρωση της εκκαθάρισης,

(γ)        οφειλόμενες αποδοχές του μισθωτού προσωπικού και οποιοδήποτε ποσό που κατακρατήθηκε από τον εργοδότη από τις αποδοχές του μισθωτού ή οποιοδήποτε άλλο ωφέλημα του μισθωτού που απορρέει από σύμβαση,

(δ)       όλοι οι φόροι και τέλη που οφείλονται από το σωματείο, ίδρυμα, ομοσπονδία ή/και ένωση προς το κράτος ή σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου,

(ε)        χρέη σε τραπεζικά ιδρύματα που λειτουργούν στην δημοκρατία,

(στ)      άλλα χρέη.

(12) Το Δικαστήριο δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο µετά τον διορισμό εκκαθαριστή, µετά από αίτηση του εκκαθαριστή ή του  Εφόρου ή οποιουδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα, να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο ή και να δώσει τέτοιες οδηγίες για την υποβοήθηση της εκκαθάρισης και την ολοκλήρωση της με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις που το Δικαστήριο κρίνει πρέπον.

(13)  Για την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποβάλλει στον Έφορο Έκθεση Εκκαθάρισης, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι πράξεις και ενέργειες στις οποίες προέβη στα πλαίσια της εκκαθάρισης καθώς και τα σχετικά αποδεικτικά∙

Νοείται ότι η έκθεση εκκαθάρισης περιλαμβάνει, λογαριασμούς του σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας και/ή ένωσης στην μορφή που προνοεί το άρθρο 49, παραστατικά που αποδεικνύουν ότι το σωματείο, ίδρυμα, ομοσπονδία και/ή ένωση δεν έχει χρέη προς την Δημοκρατία καθώς και υπεύθυνη δήλωση του εκκαθαριστή με την οποία δηλώνεται ότι  εξ όσων γνωρίζει δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις του  σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας και/ή ένωσης.»

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός Τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού Νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 11
10 - Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού Νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 44
16 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Α στον βασικό νόμο
17 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Β στον βασικό νόμο
18 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού Νόμου
20 - Τροποίηση του άρθρου 51 του βασικού Νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού Νόμου
22 - Προσθήκη νέου άρθρου 58, στο βασικό Νόμο

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο