07 – Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου

NOMOΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022»

7. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως με:

(α) την αρίθμηση του πρώτου εδαφίου ως εδαφίου (1)

(β) την τροποποίηση της παραγράφου (α) αυτού, με την προσθήκη αμέσως μετά τις λέξεις: «Το σκοπό,» (πρώτη γραμμή) των λέξεων «τα μέσα επίτευξής του,»

(γ) την διαγραφή της τελείας στο τέλος της παραγράφου (θ) αυτού και αντικατάστασή της με άνω και κάτω τελεία (τρίτη γραμμή) και την προσθήκη αμέσως της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, όπου υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του καταστατικού και του Νόμου, υπερισχύουν οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

(δ) την προσθήκη δύο νέων εδαφίων ως ακολούθως:

«(2). Εάν οι σκοποί σωματείου είναι η προαγωγή του πολιτισμού ή του αθλητισμού ή της δραστηριοποίησης νέων σε κοινότητα με μικρό αριθμό κατοίκων, το σωματείο μπορεί να αποτελείται από λιγότερα φυσικά πρόσωπα κατά την κρίση του οικείου Εφόρου.

Νοείται ότι πριν την εγγραφή ζητούνται οι απόψεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ή του Υφυπουργείου Πολιτισμού ή/ και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, αναλόγως της περίπτωσης»

(3) Σε περίπτωση επαγγελματικών συνδέσμων, τα μέλη δύναται να είναι αυτοτελώς εργαζόμενοι ή εκπρόσωποι εργοδοτών/εταιρειών.

Νοείται ότι, δεν αποτελεί μέρος των σκοπών του επαγγελματικού συνδέσμου η ρύθμιση σχέσεων μεταξύ εργατών και εργοδοτών, εργατών και εργατών και εργοδοτών και εργοδοτών, η συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης και οι απεργιακές κινητοποιήσεις».

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός Τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού Νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 11
10 - Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού Νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 44
16 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Α στον βασικό νόμο
17 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Β στον βασικό νόμο
18 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού Νόμου
20 - Τροποίηση του άρθρου 51 του βασικού Νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού Νόμου
22 - Προσθήκη νέου άρθρου 58, στο βασικό Νόμο

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο