08 – Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού Νόμου

NOMOΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022»

8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 10 του βασικού Νόμου τροποποιείται με-

(α) Την προσθήκη αμέσως πριν την λέξη «Εντός» (πρώτη γραμμή), του ακόλουθου νέου κειμένου:

«Το διοικητικό συμβούλιου του σωματείου οφείλει να τηρεί μητρώο μελών του σωματείου στο οποίο καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο και τα ηλεκτρονικά και μη στοιχεία επικοινωνίας κάθε μέλους, μητρώο μελών του διοικητικού συμβουλίου και των πραγματικών δικαιούχων σύμφωνα με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 (188(I)/2007)»

Την προσθήκη την ακόλουθης επιφύλαξης μετά την παράγραφο (γ) του πρώτου εδαφίου:

(β) «Νοείται ότι, τηρουμένων των προνοιών του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018), ο Έφορος ή ο Γενικός Έφορος σε περίπτωση που έχει αμφιβολία για τον ακριβή αριθμό μελών ή για οποιοδήποτε θέμα του μητρώου μελών, δύναται να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να επιθεωρήσει το μητρώο για το οποίο χρειάζεται διευκρινήσεις ή/και να ζητήσει την προσκόμιση τους.»

(γ) Την διαγραφή του εδαφίου (3) και την αντικατάσταση του με τα ακόλουθα εδάφια:

“(3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τη δυνάμει του εδαφίου (1) υποχρέωση, ο Έφορος καλεί το διοικητικό συμβούλιο ή το γραμματέα του σωματείου, με συστημένη επιστολή, όπως πράξουν τούτο μέσα σε τριάντα (30) μέρες, με δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ένα μήνα, εφόσον αυτό ζητηθεί.

Νοείται ότι ο Έφορος δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν ξεπερνά τα €1000 ευρώ, αν μετά την παρέλευση της προθεσμίας το σωματείο δεν ανταποκρίνεται.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι ο Έφορος, αφού δώσει ακόμα ένα μήνα περιθώριο μετά την επιβολή διοικητικού προστίμου και νοουμένου ότι το σωματείο δεν συμμορφώνεται,  δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο που δεν ξεπερνά τα €100 ημερησίως για κάθε μέρα που παρέρχεται χωρίς συμμόρφωση του σωματείου, με ανώτερο ποσό τις €2000 ευρώ.

(4) Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του σωματείου, παρά την λήψη της συστημένης επιστολής και την επιβολή διοικητικού προστίμου, ο Έφορος δύναται να προχωρήσει σε διαδικασία διάλυσης του σωματείου βάση των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 24 και παράλληλα προβαίνει σε σχετική δημοσίευση του δικαστικού διαβήματός του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός Τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού Νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 11
10 - Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού Νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 44
16 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Α στον βασικό νόμο
17 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Β στον βασικό νόμο
18 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού Νόμου
20 - Τροποίηση του άρθρου 51 του βασικού Νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού Νόμου
22 - Προσθήκη νέου άρθρου 58, στο βασικό Νόμο

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο