26 – Αφυπηρέτηση ειδικού πυροσβέστη και φιλοδώρημα αφυπηρέτησης

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Ειδικών Πυροσβεστών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024»

(1) Σε ειδικό πυροσβέστη ο οποίος υπηρέτησε για τρία (3) ή περισσότερα έτη, χορηγείται κατά την αποχώρησή του από την Υπηρεσία, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων διορισμού του σε μόνιμη θέση και τον τερματισμό της απασχόλησής του λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας που τον καθιστά ανίκανο να εκτελεί τα καθήκοντά του, φιλοδώρημα. Το φιλοδώρημα υπολογίζεται με βάση συντελεστή ενός δωδέκατου (1/12) του μέσου όρου των συνολικών μηνιαίων απολαβών του εν λόγω ειδικού πυροσβέστη πολλαπλασιαζόμενο επί τους μήνες υπηρεσίας του.

Νοείται ότι, σε περίπτωση πειθαρχικής διαδικασίας και ανάλογα με την ποινή που δυνατόν να του επιβληθεί, στον επηρεαζόμενο ειδικό αστυνομικό θα εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Πειθαρχικοί) Κανονισμοί.

(2) Για τον υπολογισμό της συνολικής υπηρεσίας ειδικού πυροσβέστη, χρονική περίοδος πάνω από δεκαπέντε ημέρες λογίζεται ως συμπληρωμένος μήνας. Για τον καθορισμό της συνολικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό του φιλοδωρήματος λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε υπηρεσία του ειδικού πυροσβέστη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε περίοδοι διακοπών υπηρεσίας:

Νοείται ότι αν στον ειδικό πυροσβέστη χορηγήθηκε οποιοδήποτε φιλοδώρημα ή άλλο ωφέλημα για προηγούμενη υπηρεσία του, η υπηρεσία αυτή λαμβάνεται υπόψη μόνο αν ο ειδικός πυροσβέστης επιστρέφει το ποσό που χορηγήθηκε σ’ αυτόν με τόκο.

(3) Άδεια χωρίς απολαβές δε λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φιλοδωρήματος εκτός αν αυτό παραχωρήθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος μετά από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. Άδεια χωρίς απολαβές η οποία παραχωρήθηκε όχι για λόγους δημοσίου συμφέροντος λαμβάνεται υπόψη για να αποφασιστεί αν ο ειδικός πυροσβέστης δικαιούται φιλοδώρημα με βάση το χρόνο υπηρεσίας.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 - Καθήκοντα και εξουσίες Ειδικών Πυροσβεστών
04 - Διορισμός ειδικών πυροσβεστών.
05 - Προσόντα για διορισμό.
06 - Συμβούλιο Προσλήψεων
07 - Προκήρυξη κενών θέσεων
08 - Προσλήψεις Ειδικών Πυροσβεστών και Πίνακας Διοριστέων.
09 - Εκπαίδευση ειδικών πυροσβεστών
10 - Περίοδος Δοκιμασίας
11 - Προσωπικοί φάκελοι και ατομικά δελτία
12 - Μισθός και προσαυξήσεις.
13 - Δέκατος τρίτος μισθός
14 - Αργίες
15 - Άδεια Ανάπαυσης.
16 - Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές
17 - Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, άδεια ασθενείας ασθενείας και άδεια μητρότητας
18 - Παράταση άδειας ασθενείας ειδικού πυροσβέστη που τερματίζεται κατά την εκτέλεση καθήκοντος.
19 - Ωράριο εργασίας
20 - Εκμίσθωση υπηρεσιών
21 - Στολή και εξάρτυση
22 - Ανάθεση καθηκόντων.
23 - Ευθύνη και εποπτεία.
24 - Οδοιπορικά για εμφάνιση ενώπιον ποινικών δικαστηρίων
25 - Παραίτηση ή τερματισμός υπηρεσιών.
26 - Αφυπηρέτηση ειδικού πυροσβέστη και φιλοδώρημα αφυπηρέτησης
27 -Φιλοδώρημα σε περίπτωση θανάτου.
28 - Επιφύλαξη

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο