06 – Συμβούλιο Προσλήψεων

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Ειδικών Πυροσβεστών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024»

(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο Προσλήψεων το οποίο απαρτίζεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, έναν Ανώτερο Αξιωματικό και έναν Αξιωματικό που διορίζει ο Αρχιπύραρχος

(2) Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Προσλήψεων είναι οι ακόλουθες:

(α) Η αξιολόγηση και ταξινόμηση των αιτήσεων των υποψηφίων για πρόσληψη·

(β) ο καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων και δημοσίευση της σχετικής γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην οποία καθορίζονται σε γενικές γραμμές η ύλη της γραπτής εξέτασης και η αναφορά ότι οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα υποβληθούν σε αθλητικές γυμναστικές δοκιμασίες, μέτρηση του Δείκτη Μάζας Σώματος, ψυχομετρικές και ιατρικές εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών·

(γ) η ανάθεση της διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας:

Νοείται ότι η εν λόγω Υπηρεσία αναθέτει σε τριμελή επιτροπή την ευθύνη της όλης διαδικασίας διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης, η οποία, τηρουμένης της διαδικασίας που καθορίζεται στον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο, έχει την ευθύνη για την ετοιμασία δοκιμίων για το κάθε θέμα της εξέτασης, την επιτήρηση των εξετάσεων, τη διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών και την ετοιμασία σχετικού καταλόγου όλων των υποψηφίων·

(δ) Ο καταρτισμός καταλόγου επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση κατά σειρά επιτυχίας με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης:

Νοείται ότι, ο κατάλογος αυτός δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τρεις τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες και περιέχει όλα τα στοιχεία του υποψηφίου μαζί με τον αριθμό ταυτότητας και τον βαθμό επιτυχίας του στο κάθε θέμα της εξέτασης.

Νοείται περαιτέρω ότι, όσοι παρακάθονται στη γραπτή εξέταση ειδοποιούνται αν έχουν επιτύχει ή όχι στην εξέταση αυτή και εφοδιάζονται με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας, στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός επιτυχίας στο κάθε θέμα της εξέτασης. Όλοι όσοι παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση ειδοποιούνται αν πέτυχαν ή όχι στην εξέταση αυτή και εφοδιάζονται με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός επιτυχίας στο κάθε θέμα, ο αριθμός ταυτότητας και άλλα στοιχεία ου υποψηφίου. Το πιστοποιητικό επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις ισχύει για χρονική περίοδο δύο (2) ετών και παύει να ισχύει, σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος που το κατέχει παρακάθεται εκ νέου σε εξέταση.

(ε) ο καταρτισμός Πίνακα Διοριστέων, στον οποίο αναγράφονται κατά σειρά επιτυχίας οι υποψήφιοι και οι συνολικές μονάδες στις οποίες ο καθένας από αυτούς συγκέντρωσε στη γραπτή εξέταση και στις οποίες προστίθενται οι μονάδες για τα ακαδημαϊκά και άλλα προσόντα του κάθε υποψηφίου και η υποβολή του Πίνακα στον Αρχιπύραρχο:

Νοείται ότι, η βαρύτητα που προσδίδεται στο καθένα από τα πιο πάνω κριτήρια αποτιμάται σε μονάδες ως εξής:

i. αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης: σύνολο μονάδων με ανώτατο όριο τις ενενήντα τρεις (93) μονάδες:

Νοείται ότι, για τους υποψηφίους οι οποίοι έχουν επιτύχει σε γραπτή εξέταση οποιασδήποτε προγενέστερης διαδικασίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (5) του Κανονισμού 5, λαμβάνεται υπόψη το πιστοποιητικό επιτυχίας των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης, κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (δ).

ii. αξιολόγηση των ακαδημαϊκών και των άλλων προσόντων των υποψηφίων: σύνολο μονάδων με ανώτατο όριο μέχρι εφτά (7) μονάδες ως εξής:

(αα) Πανεπιστημιακός τίτλος (πτυχίο), δύο (2) μονάδες·
(ββ) μεταπτυχιακός τίτλος, μία (1) μονάδα επιπρόσθετα·
(γγ) διδακτορικός τίτλος, μία (1) μονάδα επιπρόσθετα των μονάδων των υποπαραγράφων (αα) και (ββ)·
(δδ) πλήρης στρατιωτική θητεία στην Εθνική Φρουρά, μία (1) μονάδα:
(εε) υπηρεσία ως Τ.Ω.Π. (Εργάτης πυρόσβεσης) για τουλάχιστον τριάντα (30) μήνες μία (1) μονάδα.
(στστ) προϋπηρεσία στη Δημόσια Υπηρεσία για τουλάχιστον τριάντα (30) μήνες μία (1) μονάδα.

Νοείται περαιτέρω ότι, η κατοχή πέραν του ενός (1) πανεπιστημιακού ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου βαθμολογείται με μία (1) μονάδα, επιπρόσθετα των μονάδων των υποπαραγράφων (αα), (ββ) ή (γγ):

Νοείται περαιτέρω ότι, για την αξιολόγηση των ακαδημαϊκών προσόντων, το Συμβουλίου Προσλήψεων εξετάζει αν ο ακαδημαϊκός τίτλος που κατατίθεται από τον υποψήφιο, συγκαταλέγεται στα πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙ.Π.Α.Ε.) . Σε περίπτωση που ο ακαδημαϊκός τίτλος δεν συγκαταλέγεται στον ΔΙ.Π.Α.Ε.) ,το Συμβούλιο Προσλήψεων μπορεί να απαιτήσει από τους υποψηφίους να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου.

(στ) Καθορισμός της σειράς διεξαγωγής των υπόλοιπων εξετάσεων, στις οποίες οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση και στις ψυχομετρικές εξετάσεις απαιτείται να υποβληθούν για πρόσληψή τους στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών.
(3) Κατά την άσκηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του, το Συμβούλιο Προσλήψεων εφαρμόζει κατ’ αναλογία τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία
Νόμου.

(4) Τηρουμένων των προνοιών των Κανονισμών, το Συμβούλιο Προσλήψεων και οι αναφερόμενες στις υποπαραγράφους (ια) και (ιγ) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 5 Επιτροπές, δύνανται να απευθύνονται στον Αρχιπύραρχο για την επίλυση κάθε ζητήματος που ανακύπτει κατά την άσκηση των δυνάμει των προνοιών των παρόντων Κανονισμών αρμοδιοτήτων τους και, στην περίπτωση αυτή, ο Αρχιπύραρχος παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια για την επίλυση των ζητημάτων αυτών και για την ολοκλήρωση το συντομότερο δυνατόν του έργου του Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτών.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 - Καθήκοντα και εξουσίες Ειδικών Πυροσβεστών
04 - Διορισμός ειδικών πυροσβεστών.
05 - Προσόντα για διορισμό.
06 - Συμβούλιο Προσλήψεων
07 - Προκήρυξη κενών θέσεων
08 - Προσλήψεις Ειδικών Πυροσβεστών και Πίνακας Διοριστέων.
09 - Εκπαίδευση ειδικών πυροσβεστών
10 - Περίοδος Δοκιμασίας
11 - Προσωπικοί φάκελοι και ατομικά δελτία
12 - Μισθός και προσαυξήσεις.
13 - Δέκατος τρίτος μισθός
14 - Αργίες
15 - Άδεια Ανάπαυσης.
16 - Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές
17 - Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, άδεια ασθενείας ασθενείας και άδεια μητρότητας
18 - Παράταση άδειας ασθενείας ειδικού πυροσβέστη που τερματίζεται κατά την εκτέλεση καθήκοντος.
19 - Ωράριο εργασίας
20 - Εκμίσθωση υπηρεσιών
21 - Στολή και εξάρτυση
22 - Ανάθεση καθηκόντων.
23 - Ευθύνη και εποπτεία.
24 - Οδοιπορικά για εμφάνιση ενώπιον ποινικών δικαστηρίων
25 - Παραίτηση ή τερματισμός υπηρεσιών.
26 - Αφυπηρέτηση ειδικού πυροσβέστη και φιλοδώρημα αφυπηρέτησης
27 -Φιλοδώρημα σε περίπτωση θανάτου.
28 - Επιφύλαξη

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο