03 – Καθήκοντα και εξουσίες Ειδικών Πυροσβεστών

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Ειδικών Πυροσβεστών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024»

(1) Κάθε ειδικός πυροσβέστης ασκεί τέτοιες εξουσίες και εκτελεί τέτοια καθήκοντα που δυνατό να του ανατεθούν αναφορικά με την εκτέλεση γραφειακών και βοηθητικών καθηκόντων, τη φρούρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων, ή/και οποιωνδήποτε άλλων παρόμοιας φύσης καθηκόντων, και υπακούει σε όλες τις νόμιμες διαταγές σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, τις οποίες δύναται, από καιρό σε καιρό, να λαμβάνει από ανωτέρους του στην Πυροσβεστική.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, οι ειδικοί πυροσβέστες υπόκεινται στις εκάστοτε σχετικές πυροσβεστικές διαταγές που εκδίδονται γι’ αυτούς από τον Αρχιπύραρχο δυνάμει του άρθρου 5 του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 - Καθήκοντα και εξουσίες Ειδικών Πυροσβεστών
04 - Διορισμός ειδικών πυροσβεστών.
05 - Προσόντα για διορισμό.
06 - Συμβούλιο Προσλήψεων
07 - Προκήρυξη κενών θέσεων
08 - Προσλήψεις Ειδικών Πυροσβεστών και Πίνακας Διοριστέων.
09 - Εκπαίδευση ειδικών πυροσβεστών
10 - Περίοδος Δοκιμασίας
11 - Προσωπικοί φάκελοι και ατομικά δελτία
12 - Μισθός και προσαυξήσεις.
13 - Δέκατος τρίτος μισθός
14 - Αργίες
15 - Άδεια Ανάπαυσης.
16 - Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές
17 - Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, άδεια ασθενείας ασθενείας και άδεια μητρότητας
18 - Παράταση άδειας ασθενείας ειδικού πυροσβέστη που τερματίζεται κατά την εκτέλεση καθήκοντος.
19 - Ωράριο εργασίας
20 - Εκμίσθωση υπηρεσιών
21 - Στολή και εξάρτυση
22 - Ανάθεση καθηκόντων.
23 - Ευθύνη και εποπτεία.
24 - Οδοιπορικά για εμφάνιση ενώπιον ποινικών δικαστηρίων
25 - Παραίτηση ή τερματισμός υπηρεσιών.
26 - Αφυπηρέτηση ειδικού πυροσβέστη και φιλοδώρημα αφυπηρέτησης
27 -Φιλοδώρημα σε περίπτωση θανάτου.
28 - Επιφύλαξη

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο