17 – Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, άδεια ασθενείας ασθενείας και άδεια μητρότητας

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Ειδικών Πυροσβεστών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024»

(1) Οι ειδικοί πυροσβέστες δικαιούνται μετά το πρώτο έτος συνεχούς υπηρεσίας δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπως και τα λοιπά μέλη της Πυροσβεστικής και σαράντα δύο (42) ημέρες άδεια ασθενείας με πλήρεις απολαβές. Επιπρόσθετα, δικαιούνται παράταση της άδειας ασθενείας για περίοδο μέχρι έξι (6) μηνών με πλήρεις απολαβές και περαιτέρω παράταση για περίοδο μέχρι έξι (6) μηνών, κατά την οποία θα καταβάλλεται σε αυτούς το ήμισυ των απολαβών τους.

Νοείται ότι πριν από την παράταση της άδειας ασθενείας οι ειδικοί πυροσβέστες δικαιούνται να πάρουν, αν επιθυμούν, την άδεια ανάπαυσης που πιθανό να έχουν σε πίστη τους, και ότι θα ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες όπως στην περίπτωση των άλλων Πυροσβεστών, δηλαδή άδεια ασθενείας θα παραχωρείται μετά από προσκόμιση πιστοποιητικού ασθενείας από Ιατρικό Λειτουργό, ενώ παράταση άδειας ασθενείας παραχωρείται μετά από Σύσταση Ιατρικού Συμβουλίου.

(2) Στις εγκύους ειδικούς πυροσβέστες παραχωρείται, άδεια μητρότητας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των περί Δημοσίας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 - Καθήκοντα και εξουσίες Ειδικών Πυροσβεστών
04 - Διορισμός ειδικών πυροσβεστών.
05 - Προσόντα για διορισμό.
06 - Συμβούλιο Προσλήψεων
07 - Προκήρυξη κενών θέσεων
08 - Προσλήψεις Ειδικών Πυροσβεστών και Πίνακας Διοριστέων.
09 - Εκπαίδευση ειδικών πυροσβεστών
10 - Περίοδος Δοκιμασίας
11 - Προσωπικοί φάκελοι και ατομικά δελτία
12 - Μισθός και προσαυξήσεις.
13 - Δέκατος τρίτος μισθός
14 - Αργίες
15 - Άδεια Ανάπαυσης.
16 - Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές
17 - Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, άδεια ασθενείας ασθενείας και άδεια μητρότητας
18 - Παράταση άδειας ασθενείας ειδικού πυροσβέστη που τερματίζεται κατά την εκτέλεση καθήκοντος.
19 - Ωράριο εργασίας
20 - Εκμίσθωση υπηρεσιών
21 - Στολή και εξάρτυση
22 - Ανάθεση καθηκόντων.
23 - Ευθύνη και εποπτεία.
24 - Οδοιπορικά για εμφάνιση ενώπιον ποινικών δικαστηρίων
25 - Παραίτηση ή τερματισμός υπηρεσιών.
26 - Αφυπηρέτηση ειδικού πυροσβέστη και φιλοδώρημα αφυπηρέτησης
27 -Φιλοδώρημα σε περίπτωση θανάτου.
28 - Επιφύλαξη

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο