15 – Άδεια Ανάπαυσης.

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Ειδικών Πυροσβεστών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024»

(1) Οι ειδικοί πυροσβέστες μετά τη συμπλήρωση δύο μηνών συνεχούς υπηρεσίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση έξι χρόνων υπηρεσίας ως ειδικοί πυροσβέστες, δικαιούνται άδεια ανάπαυσης με πλήρεις απολαβές ως ακολούθως:

(α) Οι ειδικοί πυροσβέστες που εργάζονται πενθήμερη εβδομάδα δικαιούνται είκοσι εργάσιμες ημέρες για κάθε χρόνο υπηρεσίας, και

(β) Οι ειδικοί πυροσβέστες που εργάζονται εξαήμερη εβδομάδα δικαιούνται είκοσι τέσσερις ημέρες για κάθε χρόνο υπηρεσίας:
Νοείται ότι άδεια που παραχωρείται δυνάμει του παρόντος εδαφίου, είναι ανάλογη της περιόδου υπηρεσίας.

(2) Οι ειδικοί πυροσβέστες μετά τη συμπλήρωση έξι χρόνων υπηρεσίας και μέχρι τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων χρόνων υπηρεσίας, δικαιούνται σε άδεια ανάπαυσης με πλήρεις απολαβές ως ακολούθως:

(α) Οι ειδικοί πυροσβέστες που εργάζονται πενθήμερη εβδομάδα δικαιούνται είκοσι τέσσερις εργάσιμες ημέρες για κάθε χρόνο υπηρεσίας και
(β) οι ειδικοί πυροσβέστες που εργάζονται εξαήμερη εβδομάδα δικαιούνται είκοσι εννέα ημέρες για κάθε χρόνο υπηρεσίας.

(3) Οι ειδικοί πυροσβέστες μετά τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων χρόνων υπηρεσίας, δικαιούνται άδεια ανάπαυσης με πλήρεις απολαβές ως ακολούθως:

(α) Οι ειδικοί πυροσβέστες που εργάζονται πενθήμερη εβδομάδα δικαιούνται είκοσι εννέα εργάσιμες ημέρες για κάθε χρόνο υπηρεσίας·

(β) οι ειδικοί πυροσβέστες που εργάζονται εξαήμερη εβδομάδα δικαιούνται τριάντα πέντε ημέρες για κάθε χρόνο υπηρεσίας.

(4) Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές, οποιασδήποτε διάρκειας σε οποιοδήποτε έτος υπηρεσίας δεν επηρεάζει την ημερομηνία από την οποία αρχίζει το έτος άδειας, αλλά το ύψος άδειας στο οποίο θα δικαιούται ο ειδικός πυροσβέστης για το εν λόγω έτος θα μειώνεται ανάλογα με τη διάρκεια της άδειας χωρίς απολαβές σε συμπληρωμένους μήνες. Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής συνολική περίοδος άδειας χωρίς απολαβές μέχρι δεκαπέντε ημέρες αγνοείται ενώ μεγαλύτερη των δεκαπέντε ημερών λογίζεται ως συμπληρωμένος μήνας.

(5) Η άδεια ανάπαυσης των ειδικών πυροσβεστών δε συσσωρεύεται και πρέπει να λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους υπηρεσίας:

Νοείται ότι η απαγόρευση αυτή μπορεί να αρθεί σύμφωνα με το άρθρο 7(2) του περί Ετησίων Αδειών Μετ’ Απολαβών Νόμου, το οποίο προνοεί ότι “διά συμφωνίας μεταξύ εργοδότου και εργοδοτούμενου, οι άδειες δυνατό να συσσωρεύονται μέχρις ανωτάτου ορίου ίσου προς την άδεια στην οποία δικαιούνται για δύο έτη.” Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται προέγκριση του Αρχιπύραρχου.

(6) Ειδικός πυροσβέστης ο οποίος διορίζεται σε θέση πρώτου διορισμού στην Πυροσβεστική μπορεί να μεταφέρει την άδεια που έχει κερδίσει η οποία και θα προστίθεται στην άδεια που θα κερδίσει από την υπηρεσία του ως Πυροσβέστης νοουμένου ότι θα τηρηθούν οι Κανονισμοί που διέπουν τη συσσώρευση άδειας ανάπαυσης των Πυροσβεστών:

Νοείται ότι όταν ο ειδικός πυροσβέστης εργάστηκε κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους άδειας κατά το οποίο διορίστηκε σε μόνιμη θέση στην Πυροσβεστική, η άδεια που θα μεταφέρει θα είναι ανάλογη με την περίοδο της υπηρεσίας του. Κατά τον υπολογισμό των ημερών άδειας ανάπαυσης που θα μεταφέρει, κλάσμα ημέρας λιγότερο του 1/2 αγνοείται, ενώ κλάσμα ίσο με το 1/2 και άνω θα λογίζεται ως μια ημέρα.

(7) Σε περίπτωση παραίτησης ή τερματισμού της απασχόλησης ειδικού πυροσβέστη παραχωρείται σ’ αυτόν άδεια με απολαβές ανάλογη με την περίοδο απασχόλησής του για την οποία δεν έχει παραχωρηθεί σ’ αυτόν άδεια ή καταβάλλεται σ’ αυτόν ανάλογη πληρωμή αντί άδειας, νοουμένου ότι έχει απασχοληθεί για την ελάχιστη περίοδο απασχόλησης που προνοεί ο περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών Νόμος.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 - Καθήκοντα και εξουσίες Ειδικών Πυροσβεστών
04 - Διορισμός ειδικών πυροσβεστών.
05 - Προσόντα για διορισμό.
06 - Συμβούλιο Προσλήψεων
07 - Προκήρυξη κενών θέσεων
08 - Προσλήψεις Ειδικών Πυροσβεστών και Πίνακας Διοριστέων.
09 - Εκπαίδευση ειδικών πυροσβεστών
10 - Περίοδος Δοκιμασίας
11 - Προσωπικοί φάκελοι και ατομικά δελτία
12 - Μισθός και προσαυξήσεις.
13 - Δέκατος τρίτος μισθός
14 - Αργίες
15 - Άδεια Ανάπαυσης.
16 - Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές
17 - Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, άδεια ασθενείας ασθενείας και άδεια μητρότητας
18 - Παράταση άδειας ασθενείας ειδικού πυροσβέστη που τερματίζεται κατά την εκτέλεση καθήκοντος.
19 - Ωράριο εργασίας
20 - Εκμίσθωση υπηρεσιών
21 - Στολή και εξάρτυση
22 - Ανάθεση καθηκόντων.
23 - Ευθύνη και εποπτεία.
24 - Οδοιπορικά για εμφάνιση ενώπιον ποινικών δικαστηρίων
25 - Παραίτηση ή τερματισμός υπηρεσιών.
26 - Αφυπηρέτηση ειδικού πυροσβέστη και φιλοδώρημα αφυπηρέτησης
27 -Φιλοδώρημα σε περίπτωση θανάτου.
28 - Επιφύλαξη

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο