12 – Μισθός και προσαυξήσεις.

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Ειδικών Πυροσβεστών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024»

12.(1) Η μισθοδοτική κλίμακα των ειδικών πυροσβεστών είναι Α2, Α5 και Α7, επεκτεινόμενη κατά δύο (2) προσαυξήσεις, (συνδυασμένες κλίμακες), στην οποία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις έχουν εγκριθεί με νομοθεσία, επιπλέον δε καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό το οποίο εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρού σε καιρό.

(2) Οι ειδικοί πυροσβέστες με την πρόσληψή τους τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα των συνδυασμένων κλιμάκων τους, οι οποίες προβλέπονται στις πρόνοιες της παραγράφου (1) και, μετά τη συμπλήρωση ενός έτους συνεχούς υπηρεσίας, παραχωρείται σε αυτούς ετήσια προσαύξηση, έπειτα από την πιστοποίηση του οικείου Επαρχιακού Υπευθύνου / Διοικητή / Διευθυντή Διοίκησης ότι οι υπηρεσίες και η διαγωγή τους υπήρξαν ικανοποιητικές.

(3) Οι προσαυξήσεις που οφείλονται μεταξύ της 1ης και της 15ης ημέρας του μηνός, περιλαμβανομένων και των δύο (2) αυτών ημερομηνιών, είναι πληρωτέες από την πρώτη του μηνός και οι προσαυξήσεις οι οποίες οφείλονται μετά τη 15η ημέρα του μηνός είναι πληρωτέες από την πρώτη ημέρα του επόμενου μηνός.

(4) Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές η οποία χορηγήθηκε σε ειδικό πυροσβέστη για συνολική περίοδο η οποία υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες εντός του έτους υπηρεσίας, αφαιρείται από την υπηρεσία του για σκοπούς προσαυξήσεως. Σε τέτοια περίπτωση η ημερομηνία προσαυξήσεως του ειδικού πυροσβέστη μετατίθεται ανάλογα, δηλαδή για τόσο χρονικό διάστημα όσο και η συνολική περίοδος άδειας απουσίας χωρίς απολαβές και καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο (3) του παρόντος Κανονισμού.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (6), οι ειδικοί πυροσβέστες ανελίσσονται στη μισθοδοτική κλίμακα Α7, επεκτεινόμενη κατά δύο (2) προσαυξήσεις, αφού συμπληρώσουν δεκαπέντε (15) χρόνια στη θέση του ειδικού πυροσβέστη, και στη μισθοδοτική κλίμακα Α5 αφού συμπληρώσουν δώδεκα (12) χρόνια στη θέση του ειδικού πυροσβέστη.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 - Καθήκοντα και εξουσίες Ειδικών Πυροσβεστών
04 - Διορισμός ειδικών πυροσβεστών.
05 - Προσόντα για διορισμό.
06 - Συμβούλιο Προσλήψεων
07 - Προκήρυξη κενών θέσεων
08 - Προσλήψεις Ειδικών Πυροσβεστών και Πίνακας Διοριστέων.
09 - Εκπαίδευση ειδικών πυροσβεστών
10 - Περίοδος Δοκιμασίας
11 - Προσωπικοί φάκελοι και ατομικά δελτία
12 - Μισθός και προσαυξήσεις.
13 - Δέκατος τρίτος μισθός
14 - Αργίες
15 - Άδεια Ανάπαυσης.
16 - Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές
17 - Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, άδεια ασθενείας ασθενείας και άδεια μητρότητας
18 - Παράταση άδειας ασθενείας ειδικού πυροσβέστη που τερματίζεται κατά την εκτέλεση καθήκοντος.
19 - Ωράριο εργασίας
20 - Εκμίσθωση υπηρεσιών
21 - Στολή και εξάρτυση
22 - Ανάθεση καθηκόντων.
23 - Ευθύνη και εποπτεία.
24 - Οδοιπορικά για εμφάνιση ενώπιον ποινικών δικαστηρίων
25 - Παραίτηση ή τερματισμός υπηρεσιών.
26 - Αφυπηρέτηση ειδικού πυροσβέστη και φιλοδώρημα αφυπηρέτησης
27 -Φιλοδώρημα σε περίπτωση θανάτου.
28 - Επιφύλαξη

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο