05 – Προσόντα για διορισμό.

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Ειδικών Πυροσβεστών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024»

(1) Υποψήφιος για διορισμό στην Πυροσβεστική ως ειδικός πυροσβέστης πρέπει να-
(α) είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας·
(β) παρουσιάσει ικανοποιητικές συστάσεις αναφορικά με το χαρακτήρα και τη διαγωγή του·
(γ) έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και κατά την υποβολή της αίτησής του για πρόσληψη του στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, να μην έχει συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτό (35ο) έτος της ηλικίας του·
(δ) πιστοποιείται ύστερα από εξέταση από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό η καλή κατάσταση της υγείας του, η άρτια σωματική διάπλασή του και η σωματική και πνευματική του καταλληλόλητα για να εκτελεί τα καθήκοντα στα οποία θα απασχολείται μετά την πρόσληψή του. Μεταξύ άλλων πρέπει να-
i. διαπιστωθεί η καλή όρασή του με ή χωρίς τη χρήση διορθωτικών φακών και η καλή ακοή του χωρίς τη χρήση ακουστικών·
ii. διαπιστωθεί ότι δεν υποφέρει από αχρωματοψία, πλατυποδία ή οποιαδήποτε σωματική αναπηρία ή παραμόρφωση του σώματός του ή μέλος αυτού·
iii. διαπιστωθεί γενικά η σωματική και πνευματική καταλληλότητά του:

Νοείται ότι, οι πρόνοιες της παρούσας υποπαραγράφου δεν εφαρμόζονται για τους υποψηφίους για διορισμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σε θέση ειδικού πυροσβέστη, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις εν λόγω ιατρικές εξετάσεις στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας πρόσληψής τους στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, νοουμένου ότι οι εν λόγω εξετάσεις διενεργήθηκαν σε ημερομηνία εξέτασης όχι προγενέστερη των δώδεκα (12) μηνών·

(ε) είναι κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(στ) έχει επιτύχει σε γραπτή εξέταση, που διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, και να έχει της συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστο κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας·

(ζ) παρέχει τις πληροφορίες που πιθανό να απαιτηθούν αναφορικά με το παρελθόν ή την προγενέστερη του εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά τον διορισμό του στην Πυροσβεστική:

Νοείται ότι αν οποιοσδήποτε υποψήφιος στην αίτηση του ή σε σχέση με την αίτησή του για διορισμό προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και ακολούθως διορίζεται στην Πυροσβεστική, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του απολύεται από την Πυροσβεστική·

(η) έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, εκτός για λόγους υγείας·

(θ) μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του από τη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα·

(ι) μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας·

(ια) έχει επιτύχει σε δοκιμασία αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων, το απαιτούμενο επίπεδο των οποίων καθορίζεται στον Πίνακα Β΄ των περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών, που διεξάγονται από Επιτροπή που συγκροτείται από τον Αρχιπύραρχο για το σκοπό αυτό, στην οποία συμμετέχουν και μέλη του Κέντρου Αθλητικών και Αθλητιατρικών Ερευνών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού·

(ιβ) έχει Δείκτη Μάζας Σώματος λιγότερο του τριάντα (30) :

Νοείται ότι, ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος του υποψήφιου, σε κιλά, με το τετράγωνο του ύψους αυτού, σε μέτρα (ΔΜΣ= βάρος : ύψος²)·

(ιγ) έχει επιτύχει σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διεξάγονται από Επιτροπή, η οποία διορίζεται από τον Αρχιπύραρχο για το σκοπό αυτό και αποτελείται από ένα (1) Ανώτερο Αξιωματικό της Πυροσβεστικής, ένα (1) εγγεγραμμένο ψυχίατρο και δύο (2) εγγεγραμμένους κλινικούς ψυχολόγους ή ένα (1) εγγεγραμμένο κλινικό ψυχολόγο και ένα (1) ακαδημαϊκό ψυχολόγο νοουμένου ότι υπάρχει στη Δημοκρατία διαθέσιμος·

(2) Τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου (1) προσόντα, διαπιστώνονται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον Πρώτο Πίνακα των περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών και όλες οι σχετικές ιατρικές εξετάσεις ή πιστοποιήσεις γίνονται δωρεάν.

(3) (α) Οι αναφερόμενες στην υποπαράγραφο (ιγ) της παραγράφου (1) ψυχομετρικές εξετάσεις, διεξάγονται μετά τις γραπτές εξετάσεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (στ) της παραγράφου (1) και η επιτυχία σε αυτές αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις υπόλοιπες εξετάσεις στις οποίες απαιτείται να υποβληθούν οι υποψήφιοι για πρόσληψή τους στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς·

(β) Ο τύπος των ψυχομετρικών εργαλείων, που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια των ψυχομετρικών εξετάσεων, ο τρόπος διεξαγωγής τους, καθώς και τα αποδεκτά όρια βαθμολογίας τους, καθορίζονται από την προβλεπόμενη στην υποπαράγραφο (ιγ) της παραγράφου (1) Επιτροπή και γνωστοποιούνται κατά την προκήρυξη των θέσεων.

(4) Το αναφερόμενο στην υποπαράγραφο (ιβ) της παραγράφου (1) προσόν, θα διαπιστώνεται μετά από εξέταση που θα διενεργείται από την αναφερόμενη στην υποπαράγραφο (ια) της παραγράφου (1) Επιτροπή.

(5) Η προβλεπόμενη στην υποπαράγραφο (στ) της παραγράφου (1) επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις ισχύει για χρονική περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων και οι υποψήφιοι οι οποίοι αποτυγχάνουν σε οποιαδήποτε από τις εξετάσεις, μετρήσεις και δοκιμασίες προς διαπίστωση των προσόντων που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (δ), (ια), (ιβ) και (ιγ) της εν λόγω παραγράφου, σε περίπτωση νέας προκήρυξης για πλήρωση κενών θέσεων, η οποία δημοσιεύεται εντός του χρονικού διαστήματος των δύο (2) ετών, δύνανται να υποβάλουν νέα αίτηση για διορισμό και καλούνται εκ νέου για διαπίστωση όλων των προσόντων που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (δ), (ια), (ιβ) και (ιγ) της παραγράφου (1):

Νοείται ότι, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και για υποψηφίους οι οποίοι έχουν επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, νοουμένου ότι δεν παρήλθε το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 - Καθήκοντα και εξουσίες Ειδικών Πυροσβεστών
04 - Διορισμός ειδικών πυροσβεστών.
05 - Προσόντα για διορισμό.
06 - Συμβούλιο Προσλήψεων
07 - Προκήρυξη κενών θέσεων
08 - Προσλήψεις Ειδικών Πυροσβεστών και Πίνακας Διοριστέων.
09 - Εκπαίδευση ειδικών πυροσβεστών
10 - Περίοδος Δοκιμασίας
11 - Προσωπικοί φάκελοι και ατομικά δελτία
12 - Μισθός και προσαυξήσεις.
13 - Δέκατος τρίτος μισθός
14 - Αργίες
15 - Άδεια Ανάπαυσης.
16 - Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές
17 - Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, άδεια ασθενείας ασθενείας και άδεια μητρότητας
18 - Παράταση άδειας ασθενείας ειδικού πυροσβέστη που τερματίζεται κατά την εκτέλεση καθήκοντος.
19 - Ωράριο εργασίας
20 - Εκμίσθωση υπηρεσιών
21 - Στολή και εξάρτυση
22 - Ανάθεση καθηκόντων.
23 - Ευθύνη και εποπτεία.
24 - Οδοιπορικά για εμφάνιση ενώπιον ποινικών δικαστηρίων
25 - Παραίτηση ή τερματισμός υπηρεσιών.
26 - Αφυπηρέτηση ειδικού πυροσβέστη και φιλοδώρημα αφυπηρέτησης
27 -Φιλοδώρημα σε περίπτωση θανάτου.
28 - Επιφύλαξη

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο