10 – Περίοδος Δοκιμασίας

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Ειδικών Πυροσβεστών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024»

(10) (1) Τηρουμένων των πιο κάτω διαλαμβανομένων προνοιών, η εγγραφή στην Πυροσβεστική θα είναι για αρχική περίοδο τριών ετών, (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «η δοκιμαστική περίοδος»), κατά τη διάρκεια της οποίας ο ειδικός πυροσβέστης θα τελεί υπό δοκιμασία.

(2) Ο Αρχιπύραρχος μπορεί κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε ειδικού πυροσβέστη που δεν έχει ανταποκριθεί επιτυχώς στην εκπαίδευση και που κατά τη γνώμη του δε θα εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντα του ειδικού πυροσβέστη, αλλά τουλάχιστο πέντε βδομάδες πριν γίνει τέτοιος τερματισμός, πρέπει να δοθεί στον ειδικό πυροσβέστη ειδοποίηση της πρόθεσης για τερματισμό που να περιέχει τους λόγους τερματισμού και να τον καλεί να προβεί σε οποιεσδήποτε παραστάσεις, τις οποίες θα επιθυμούσε, εναντίον του τερματισμού του διορισμού.

(3) Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, αν ο ειδικός πυροσβέστης εκτελεί τα καθήκοντά του ικανοποιητικά και κατά την κρίση του Αρχιπύραρχου είναι από κάθε άποψη κατάλληλος για να παραμείνει στην Πυροσβεστική, σύμφωνα με τις εκάστοτε πυροσβεστικές διαταγές που θα εκδίδει ο Αρχιπύραρχος προς το σκοπό αυτό, θα μονιμοποιείται ως ειδικός πυροσβέστης.

(4) Η δοκιμαστική περίοδος μπορεί να παρατείνεται από τον Αρχιπύραρχο με την έγκριση του Υπουργού.

Νοείται ότι ο χρόνος παράτασης της περιόδου δοκιμασίας δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει συνολικά τα τέσσερα χρόνια.

(5) Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της χρονικής περιόδου δοκιμασίας, ο Αρχιπύραρχος αποφασίζει κατά πόσο ο διορισμός του ειδικού πυροσβέστη που υπηρετεί επί δοκιμασία θα επικυρωθεί, παραταθεί ή τερματιστεί.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 - Καθήκοντα και εξουσίες Ειδικών Πυροσβεστών
04 - Διορισμός ειδικών πυροσβεστών.
05 - Προσόντα για διορισμό.
06 - Συμβούλιο Προσλήψεων
07 - Προκήρυξη κενών θέσεων
08 - Προσλήψεις Ειδικών Πυροσβεστών και Πίνακας Διοριστέων.
09 - Εκπαίδευση ειδικών πυροσβεστών
10 - Περίοδος Δοκιμασίας
11 - Προσωπικοί φάκελοι και ατομικά δελτία
12 - Μισθός και προσαυξήσεις.
13 - Δέκατος τρίτος μισθός
14 - Αργίες
15 - Άδεια Ανάπαυσης.
16 - Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές
17 - Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, άδεια ασθενείας ασθενείας και άδεια μητρότητας
18 - Παράταση άδειας ασθενείας ειδικού πυροσβέστη που τερματίζεται κατά την εκτέλεση καθήκοντος.
19 - Ωράριο εργασίας
20 - Εκμίσθωση υπηρεσιών
21 - Στολή και εξάρτυση
22 - Ανάθεση καθηκόντων.
23 - Ευθύνη και εποπτεία.
24 - Οδοιπορικά για εμφάνιση ενώπιον ποινικών δικαστηρίων
25 - Παραίτηση ή τερματισμός υπηρεσιών.
26 - Αφυπηρέτηση ειδικού πυροσβέστη και φιλοδώρημα αφυπηρέτησης
27 -Φιλοδώρημα σε περίπτωση θανάτου.
28 - Επιφύλαξη

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο