08 – Προσλήψεις Ειδικών Πυροσβεστών και Πίνακας Διοριστέων.

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Ειδικών Πυροσβεστών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024»

(1) Ο Αρχιπύραρχος προβαίνει στην πλήρωση των κενών θέσεων με την προσφορά στους υποψηφίους διορισμούς σε αυτές, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον Πίνακα Διοριστέων και μέχρι τη συμπλήρωση των κενών θέσεων:
Νοείται ότι, υποψήφιος ο οποίος δεν αποδέχεται διορισμό σε θέση που του προσφέρθηκε διαγράφεται από τον Πίνακα Διοριστέων.

(2) Ο Πίνακας Διοριστέων χρησιμοποιείται για την πλήρωση των θέσεων που είναι κενές κατά την ημερομηνία καταρτισμού του και για θέσεις που θα κενωθούν στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία αυτή και σε περίπτωση που όλοι οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων διοριστούν ή διαγραφούν και υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις , η διαδικασία καταρτισμού του Πίνακα Διοριστέων αρχίζει εκ νέου.

(3) Κανένας δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα Διοριστέων εκτός αν κατέχει τα προσόντα και ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη θέση και κατά το χρόνο καταρτισμού του εν λόγω Πίνακα και κανένας δε διορίζεται αν δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα αυτό και αν δεν κατέχει όλα τα προσόντα που προβλέπονται στον Κανονισμό 5 κατά το χρόνο που προσφέρεται σε αυτόν ο διορισμός:

Νοείται ότι, η ηλικία που λαμβάνεται υπόψη είναι η ηλικία κατά την υποβολή των αιτήσεων.

(4) Ο Πίνακας Διοριστέων παύει να ισχύει μετά την παρέλευση ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του.

(5) Ουδείς διορίζεται στην Πυροσβεστική, εκτός εάν υποβληθεί σε έλεγχο νάρκοτεστ με αρνητικό αποτέλεσμα, ο οποίος διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους μετά από λήψη αίματος ή τρίχας ή άλλου κατάλληλου μέσου:
Νοείται ότι, έκαστος υποψήφιος ο οποίος περιλαμβάνεται στον Πίνακα Διοριστέων, υποβάλλεται στον πιο πάνω έλεγχο, κατά τον ουσιώδη χρόνο πριν την προσφορά διορισμού σερ αυτόν και, σε περίπτωση άρνησής του να παράσχει για έλεγχο το ενδεδειγμένο σε είδος και σε ποσότητα δείγμα, η αίτησή του για διορισμό απορρίπτεται και το όνομα του υποψηφίου διαγράφεται από τον Πίνακα Διοριστέων, ανεξάρτητα αν κατέχει τα προσόντα και ικανοποιεί όλες τις άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 - Καθήκοντα και εξουσίες Ειδικών Πυροσβεστών
04 - Διορισμός ειδικών πυροσβεστών.
05 - Προσόντα για διορισμό.
06 - Συμβούλιο Προσλήψεων
07 - Προκήρυξη κενών θέσεων
08 - Προσλήψεις Ειδικών Πυροσβεστών και Πίνακας Διοριστέων.
09 - Εκπαίδευση ειδικών πυροσβεστών
10 - Περίοδος Δοκιμασίας
11 - Προσωπικοί φάκελοι και ατομικά δελτία
12 - Μισθός και προσαυξήσεις.
13 - Δέκατος τρίτος μισθός
14 - Αργίες
15 - Άδεια Ανάπαυσης.
16 - Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές
17 - Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, άδεια ασθενείας ασθενείας και άδεια μητρότητας
18 - Παράταση άδειας ασθενείας ειδικού πυροσβέστη που τερματίζεται κατά την εκτέλεση καθήκοντος.
19 - Ωράριο εργασίας
20 - Εκμίσθωση υπηρεσιών
21 - Στολή και εξάρτυση
22 - Ανάθεση καθηκόντων.
23 - Ευθύνη και εποπτεία.
24 - Οδοιπορικά για εμφάνιση ενώπιον ποινικών δικαστηρίων
25 - Παραίτηση ή τερματισμός υπηρεσιών.
26 - Αφυπηρέτηση ειδικού πυροσβέστη και φιλοδώρημα αφυπηρέτησης
27 -Φιλοδώρημα σε περίπτωση θανάτου.
28 - Επιφύλαξη

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο