11 – Προσωπικοί φάκελοι και ατομικά δελτία

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Ειδικών Πυροσβεστών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024»

11.(1) Για κάθε ειδικό πυροσβέστη τηρείται στο Αρχηγείο προσωπικός φάκελος και ατομικό δελτίο.

(2) Στο ατομικό δελτίο των ειδικών πυροσβεστών καταχωρούνται:
(α) Ατομική περιγραφή του ειδικού πυροσβέστη,
(β) στοιχεία τόπου και ημερομηνίας γέννησής του,
(γ) στοιχεία γάμου και τέκνων,
(δ) τυχόν προηγούμενη υπηρεσία του στην Εθνική Φρουρά και στην κυβερνητική υπηρεσία,
(ε) τυχόν προηγούμενη υπηρεσία του στην Πυροσβεστική,
στ) στοιχεία αναφορικά με την υπηρεσία του στην Πυροσβεστική που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία όλων των καθηκόντων που του ανατέθηκαν, τοποθετήσεων, μετακινήσεων, σωματικών βλαβών που έχει υποστεί, περιόδων ασθένειας, εκπαιδεύσεων, επαίνων, διακρίσεων, υλικών και ηθικών αμοιβών, καταδικών, ποινών από ποινικό δικαστήριο ή πειθαρχικών ποινών και την ημερομηνία που έπαυσε να είναι ειδικός πυροσβέστης, με τους λόγους, την αιτία ή τον τρόπο παύσης, μαζί με λεπτομέρειες οποιασδήποτε σύνταξης, φιλοδωρήματος ή κατά χάρη γενομένης πληρωμής:

Νοείται ότι οποιεσδήποτε καταδίκες και ποινές από ποινικό δικαστήριο θα καταχωρούνται σε ειδική στήλη ανεξάρτητα από τις πειθαρχικές ποινές και, αναφορικά με τις πειθαρχικές ποινές:

(α) Ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις απολαβές δύο μηνών ή επίπληξη θα διαγράφεται μετά πάροδο δύο ετών,
(β) οποιαδήποτε άλλη τιμωρία θα διαγράφεται μετά πάροδο πέντε ετών.

(3) Ειδικός πυροσβέστης δικαιούται, μετά από αίτησή του, να επιθεωρήσει το ατομικό του δελτίο και τον προσωπικό του φάκελο.

(4) Αντίγραφο του ατομικού δελτίου θα φυλάγεται στην Επαρχία / Μονάδα που υπηρετεί ο ειδικός πυροσβέστης,

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 - Καθήκοντα και εξουσίες Ειδικών Πυροσβεστών
04 - Διορισμός ειδικών πυροσβεστών.
05 - Προσόντα για διορισμό.
06 - Συμβούλιο Προσλήψεων
07 - Προκήρυξη κενών θέσεων
08 - Προσλήψεις Ειδικών Πυροσβεστών και Πίνακας Διοριστέων.
09 - Εκπαίδευση ειδικών πυροσβεστών
10 - Περίοδος Δοκιμασίας
11 - Προσωπικοί φάκελοι και ατομικά δελτία
12 - Μισθός και προσαυξήσεις.
13 - Δέκατος τρίτος μισθός
14 - Αργίες
15 - Άδεια Ανάπαυσης.
16 - Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές
17 - Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, άδεια ασθενείας ασθενείας και άδεια μητρότητας
18 - Παράταση άδειας ασθενείας ειδικού πυροσβέστη που τερματίζεται κατά την εκτέλεση καθήκοντος.
19 - Ωράριο εργασίας
20 - Εκμίσθωση υπηρεσιών
21 - Στολή και εξάρτυση
22 - Ανάθεση καθηκόντων.
23 - Ευθύνη και εποπτεία.
24 - Οδοιπορικά για εμφάνιση ενώπιον ποινικών δικαστηρίων
25 - Παραίτηση ή τερματισμός υπηρεσιών.
26 - Αφυπηρέτηση ειδικού πυροσβέστη και φιλοδώρημα αφυπηρέτησης
27 -Φιλοδώρημα σε περίπτωση θανάτου.
28 - Επιφύλαξη

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο