13 – Δέκατος τρίτος μισθός

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Ειδικών Πυροσβεστών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024»

(1) Σε κάθε ειδικό πυροσβέστη που υπηρέτησε σε όλη τη διάρκεια του έτους, καταβάλλεται, μέσα στο μήνα Δεκέμβριο του έτους εκείνου, 13ος μισθός ίσος με το μισθό του μηνός Δεκεμβρίου.

(2) Σε ειδικό πυροσβέστη που υπηρέτησε για συνεχή περίοδο μικρότερη των δώδεκα μηνών κατά τη διάρκεια του έτους, καταβάλλεται μέσα στο μήνα Δεκέμβριο ως 13ος μισθός ποσό ανάλογο με τους συμπληρωμένους μήνες υπηρεσίας του με βάση το μισθό του μηνός Δεκεμβρίου.

(3) Στην περίπτωση υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, θανάτου ή τερματισμού της απασχόλησης ειδικού πυροσβέστη λόγω πλεονασμού ή λόγω έλλειψης εργασίας σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από το Δεκέμβριο κάθε έτους, καταβάλλεται σ’ αυτόν ή στο νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπό του, αμέσως μετά την αφυπηρέτηση, το θάνατο ή τον τερματισμό της υπηρεσίας του, το ανάλογο μέρος του 13ου μισθού με βάση τον τελευταίο μηνιαίο μισθό του, νοουμένου ότι αυτός δικαιούται στην καταβολή 13ου μισθού σύμφωνα με την παράγραφο (2) του παρόντος Κανονισμού.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 - Καθήκοντα και εξουσίες Ειδικών Πυροσβεστών
04 - Διορισμός ειδικών πυροσβεστών.
05 - Προσόντα για διορισμό.
06 - Συμβούλιο Προσλήψεων
07 - Προκήρυξη κενών θέσεων
08 - Προσλήψεις Ειδικών Πυροσβεστών και Πίνακας Διοριστέων.
09 - Εκπαίδευση ειδικών πυροσβεστών
10 - Περίοδος Δοκιμασίας
11 - Προσωπικοί φάκελοι και ατομικά δελτία
12 - Μισθός και προσαυξήσεις.
13 - Δέκατος τρίτος μισθός
14 - Αργίες
15 - Άδεια Ανάπαυσης.
16 - Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές
17 - Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, άδεια ασθενείας ασθενείας και άδεια μητρότητας
18 - Παράταση άδειας ασθενείας ειδικού πυροσβέστη που τερματίζεται κατά την εκτέλεση καθήκοντος.
19 - Ωράριο εργασίας
20 - Εκμίσθωση υπηρεσιών
21 - Στολή και εξάρτυση
22 - Ανάθεση καθηκόντων.
23 - Ευθύνη και εποπτεία.
24 - Οδοιπορικά για εμφάνιση ενώπιον ποινικών δικαστηρίων
25 - Παραίτηση ή τερματισμός υπηρεσιών.
26 - Αφυπηρέτηση ειδικού πυροσβέστη και φιλοδώρημα αφυπηρέτησης
27 -Φιλοδώρημα σε περίπτωση θανάτου.
28 - Επιφύλαξη

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο