21 – Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου

Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

Το άρθρο 49 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με τη διαγραφή της φράσης «που είναι εμπλεκόμενη στην προκαταρκτική έρευνα» στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3)

(β) με τη διαγραφή της φράσης «που είναι εμπλεκόμενη στην προκαταρκτική έρευνα» στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (3)

(γ) με τη διαγραφή της φράσης «που είναι εμπλεκόμενη στην προκαταρκτική έρευνα» στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (3)

(δ) με τη διαγραφή της φράσης «που είναι εμπλεκόμενη στην προκαταρκτική έρευνα» στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (3)

(ε) με τη διαγραφή της επιφύλαξης αμέσως μετά την παράγραφο (ε) στο εδάφιο (3)

(στ) με την προσθήκη νέας παραγράφου (στ) στο εδάφιο (3), αμέσως μετά την παράγραφο (ε), ως ακολούθως:

«(στ) η εκκίνηση διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (13) του άρθρου 38˙»

(ζ) με την προσθήκη νέας παραγράφου (ζ) στο εδάφιο (3), αμέσως μετά την νέα παράγραφο (στ), ως ακολούθως:

«(ζ) η εκκίνηση διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41˙ »

(η) με την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης αμέσως μετά την νέα παράγραφο (ζ) στο εδάφιο (3):

«Νοείται ότι, για τις πράξεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α) έως (ζ), η διακοπή της προθεσμίας ισχύει για όλες τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην παράβαση»

(θ) με την αναρίθμηση της παραγράφου (στ) στο εδάφιο (3) σε (η)

(ι) Το εδάφιο (5) τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «Ανωτάτου Δικαστηρίου» της φράσης «, του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Εφετείου».

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος 13(Ι) του 2022, 169(Ι) του 2022
03 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του Νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του Νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 18 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
10 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 36 του βασικού νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου
16 - Τροποποίηση του άρθρου 40 του βασικού νόμου
17 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού Νόμου
18 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού Νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 46 του βασικού Νόμου
20 - Τροποποίηση του άρθρου 47 του βασικού νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
22 - Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο