17 – Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού Νόμου

Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) της λέξης «Τα» και αντικατάστασή του με την προσθήκη της φράσης «Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (13) του άρθρου 38, τα»

(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) μετά τη φράση «αυτεπάγγελτων ερευνών (3η γραμμή), της φράσης «ή έρευνας δυνάμει του άρθρου 26(3) του παρόντος Νόμου»

(γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) της φράσης «των διατάξεων των παραγράφων (α) έως (ιστ) του εδαφίου (2)» με τη φράση «των διατάξεων των παραγράφων (α) έως (ιη) του εδαφίου (2) και του εδαφίου (3) του άρθρου 26»

(δ) με τη διαγραφή και αντικατάσταση του εδαφίου (3) ως ακολούθως:

«(3) Οι πληροφορίες, τα έγγραφα και τα μέρη των εγγράφων, για τα οποία δεν υποβλήθηκε αιτιολογημένη δήλωση χαρακτηρισμού τους ως επιχειρηματικών απορρήτων και/ή πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως και δεν προσκομίστηκε ξεχωριστή μη εμπιστευτική εκδοχή αυτών, σύμφωνα με την εκδιδόμενη στο εδάφιο (7) ανακοίνωση της Επιτροπής, δεν θεωρούνται επιχειρηματικά απόρρητα ή/και πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως και τεκμαίρεται ότι το πρόσωπο που τα υποβάλλει δεν έχει αντίρρηση στην αποκάλυψη τους, εκτός σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά.

(ε) με τη διαγραφή του εδαφίου (5) αυτού.

(στ) με την αναρίθμηση των εδαφίων (6) έως (10), σε (5) έως (9).

(ζ) με την αντικατάσταση του αναριθμημένου  εδάφιου (6) ως ακολούθως:

«Με την υποβολή της δυνάμει της προβλεπόμενης στο εδάφιο (5) εισηγητικής έκθεσης, η Επιτροπή αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό του εγγράφου ή της πληροφορίας, και/ή την ανάγκη αποκάλυψης πληροφορίας, εγγράφου και μέρους εγγράφου στη βάση του εδαφίου (1) του άρθρου 40 και ενημερώνει σχετικά το πρόσωπο, την επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, τον ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.

Νοείται ότι,  η Επιτροπή δύναται να χαρακτηρίσει κατά την κρίση της επιπρόσθετες πληροφορίες, έγγραφα και μέρη των εγγράφων ως επιχειρηματικά απόρρητα ή πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως.

(η) με την προσθήκη στο αναριθμημένο εδάφιο (8):

(ι) και αντικατάσταση της φράσης «των διατάξεων των παραγράφων (α) έως (ιστ) του εδαφίου (2)» (4η και 5η γραμμή) με τη φράση «των διατάξεων των παραγράφων (α) έως (ιη) του εδαφίου (2) και του εδαφίου (3) του άρθρου 26»

(ιι) μετά τη φράση «διατάξεις του παρόντος Νόμου» (12η γραμμή) της φράσης «ή και του  Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1925».

(θ) με την αντικατάσταση στο αναριθμημένο εδάφιο (9) της φράσης «του εδαφίου (9)» με τη φράση «του εδαφίου (8)».

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος 13(Ι) του 2022, 169(Ι) του 2022
03 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του Νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του Νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 18 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
10 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 36 του βασικού νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου
16 - Τροποποίηση του άρθρου 40 του βασικού νόμου
17 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού Νόμου
18 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού Νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 46 του βασικού Νόμου
20 - Τροποποίηση του άρθρου 47 του βασικού νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
22 - Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο