18 – Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού Νόμου

Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή και αντικατάσταση στο εδάφιο (1) της φράσης «Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 62» με τη φράση «Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αρ. 6(Ι)/2022 και των διατάξεων του άρθρου 62 του παρόντος Νόμου», και με την αντικατάσταση στο τέλος του εδάφιου (1) του αριθμού «(9)» (13η γραμμή)  με τον αριθμό «(8)».

(β) με την προσθήκη και αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (8) της φράσης «των διατάξεων των παραγράφων (α) έως (ιστ) του εδαφίου (2)» (4η και 5η γραμμή) με τη φράση «των διατάξεων των παραγράφων (α) έως (ιη) του εδαφίου (2) και του εδαφίου (3) του άρθρου 26»

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος 13(Ι) του 2022, 169(Ι) του 2022
03 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του Νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του Νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 18 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
10 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 36 του βασικού νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου
16 - Τροποποίηση του άρθρου 40 του βασικού νόμου
17 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού Νόμου
18 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού Νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 46 του βασικού Νόμου
20 - Τροποποίηση του άρθρου 47 του βασικού νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
22 - Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο