16 – Τροποποίηση του άρθρου 40 του βασικού νόμου

Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση της τελείας στην παράγραφο (γ) του εδαφίου 1 με άνω τελεία.

(β) με την προσθήκη δυο νέων παραγράφων (δ) και (ε) του εδαφίου (1) ως ακολούθως:

«(δ) για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1925.

(ε) για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 28(2) του παρόντος Νόμου»

(γ) με την αντικατάσταση της λέξης «και» (3η γραμμή) του εδαφίου (4) με κόμμα και την προσθήκη μετά τη φράση «δικαίου του ανταγωνισμού,» της φράσης «του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1925 και».

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος 13(Ι) του 2022, 169(Ι) του 2022
03 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του Νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του Νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 18 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
10 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 36 του βασικού νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου
16 - Τροποποίηση του άρθρου 40 του βασικού νόμου
17 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού Νόμου
18 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού Νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 46 του βασικού Νόμου
20 - Τροποποίηση του άρθρου 47 του βασικού νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
22 - Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο