14 – Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου

Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την τροποποίηση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) και την προσθήκη μετά από την φράση «καταγράφει τις απαντήσεις» με την φράση «με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, εφόσον ενημερώσει για το γεγονός και ισχύουν κατ’ αναλογία τα όσα ορίζονται στο εδάφιο (4)  του άρθρου 37»

(β) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (στ) στο εδάφιο (1):

«(στ) να απαιτούν από την επιχείρηση ή την ένωση επιχειρήσεων να παρέχει πρόσβαση και εξηγήσεις σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία, το σύστημα τεχνολογίας πληροφορικής, τους αλγορίθμους, τη διαχείριση δεδομένων και τις επιχειρηματικές πρακτικές της και να καταγράφουν ή να καταχωρίζουν τις παρασχεθείσες εξηγήσεις με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο».

(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (10) αμέσως μετά από την φράση «του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003» (3η γραμμή) της φράσης «και/ή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1925».

(δ) με την τροποποίηση του εδαφίου (11) και την προσθήκη μετά από την φράση «δικαίου του ανταγωνισμού» (5η γραμμή) της φράσης «και / ή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1925»·

(ε) με την προσθήκη νέου εδαφίου (13) ως ακολούθως:

(13) Τα ηλεκτρονικά ή και ψηφιακά ή και άλλα στοιχεία, δεδομένα, αρχεία και μηνύματα που συλλέγονται αποτελούν μέρος του φακέλου της υπόθεσης συμφώνως του άρθρου 41, εφόσον αυτά καταχωριστούν σε αυτόν συμφώνως διαδικασίας που αποφασίζεται.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος 13(Ι) του 2022, 169(Ι) του 2022
03 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του Νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του Νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 18 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
10 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 36 του βασικού νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου
16 - Τροποποίηση του άρθρου 40 του βασικού νόμου
17 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού Νόμου
18 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού Νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 46 του βασικού Νόμου
20 - Τροποποίηση του άρθρου 47 του βασικού νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
22 - Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο