10 – Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου

Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

Το άρθρο 26 του βασικού Νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με τη διαγραφή της τελείας στο εδάφιο (1) και την προσθήκη μετά από την φράση «Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003» (3η και 4η γραμμή) της φράσης «και για τη διεξαγωγή ερευνών για εφαρμογή του άρθρου 38(7) του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1925.»

(β) με την αντικατάσταση της  παραγράφου (α) του εδαφίου (2) της φράσης ως ακολούθως:

«(α) να κινεί τη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας και να αποφασίζει, κατόπιν δέουσας έρευνας, αναφορικά με παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6·»

(γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) της φράσης ως ακολούθως:

«(στ) να κινεί τη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας ή όπως άλλως ορίζει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1/2003 και να αποφασίζει, κατόπιν δέουσας έρευνας, αναφορικά με παραβάσεις των διατάξεων του Άρθρου 101 και/ή Άρθρου 102 ΣΛΕΕ·»

(δ) με την αναρίθμηση της παραγράφου (ιζ) σε (ιθ) και την προσθήκη των ακόλουθων νέων παραγράφων (ιζ) και (ιη) στο εδάφιο (2) ως ακολούθως:

«(ιζ) να παρακολουθεί την αγορά ή/και να παρακολουθεί την εφαρμογή ή αποτελέσματα των αποφάσεων της και να συλλέγει προς τούτο στοιχεία και πληροφορίες·

(ιη) να καθορίζει τη διαδικασία διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της φύλαξης, επεξεργασίας και αρχειοθέτησης σε σχετικό φάκελο, ηλεκτρονικών ή/ και ψηφιακών ή/ και άλλων στοιχείων, δεδομένων, αρχείων και μηνυμάτων τα οποία συλλέγονται στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 38 και 39.»

(ε) με την προσθήκη νέου εδαφίου (3) ως ακολούθως και την αναρίθμηση των εδαφίων (3), (4), σε (4) και (5) αντίστοιχα:

«(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να διεξάγει έρευνες σε περίπτωση πιθανής μη συμμόρφωσης με τα άρθρα 5, 6 και 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 2022/1925 όπως ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1925».

(στ) με στο αναριθμημένο εδάφιο (5):

(ι) την προσθήκη μετά την φράση «Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003» (4η και 5η γραμμή) της φράσης «ή/και του  Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1925».

(ιι) την αντικατάσταση από την επιφύλαξη της φράσης «των διατάξεων των παραγράφων (α) έως (ιστ) του εδαφίου (2)» (14η και 15η γραμμή) με τη φράση «των διατάξεων των παραγράφων (α) έως (ιη) του εδαφίου (2) και του εδαφίου (3)»

(ιιι) την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «διατάξεις του παρόντος Νόμου» (23η γραμμή) της φράσης «ή και του  Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1925».

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος 13(Ι) του 2022, 169(Ι) του 2022
03 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του Νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του Νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 18 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
10 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 36 του βασικού νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου
16 - Τροποποίηση του άρθρου 40 του βασικού νόμου
17 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού Νόμου
18 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού Νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 46 του βασικού Νόμου
20 - Τροποποίηση του άρθρου 47 του βασικού νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
22 - Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο