Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού θέτει σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024».

Στόχος της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης είναι η πρόσκληση των ενδιαφερόμενων φορέων να υποβάλουν σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με το προσχέδιο νομοσχεδίου, το οποίο πρόκειται να τροποποιήσει τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο αρ. 13(Ι)/2022, ο οποίος έχει τροποποιηθεί με τον Νόμο αρ. 169(Ι)/2022.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες για σκοπούς μεταφοράς και εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1925, εκχώρησης των απαραίτητων αρμοδιοτήτων και εξουσιών στην Επιτροπή ώστε να μπορεί να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεσματικά κατά την εφαρμογή του υπό αναφορά Ευρωπαϊκού Κανονισμού καθώς επίσης και για εναρμόνιση με τον περί της Δέκατης Εβδόμης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμο του 2022 όσο και με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμου του 1964 (33/1964) ως έχει τροποποιηθεί.

Επιπλέον, προωθούνται αλλαγές ώστε να περιληφθούν πρόνοιες που αφορούν την εφαρμογή του περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμου του 2022 (Ν. 6(I)/2022) και διορθωτικές τροποποιήσεις που θα παρέχουν σαφέστερο νομοθετικό πλαίσιο που θα συνεισφέρει ουσιωδώς και στην βελτίωση της εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας και της σαφήνειας των προνοιών αυτής. Περαιτέρω, προωθούνται τροποποιήσεις για αποτελεσματικότερή εφαρμογή της νομοθεσίας ενώ επίσης δίνεται η δυνατότητα στο Διοικητικό Δικαστήριο να τροποποιεί εν όλω ή εν μέρει την απόφαση της Επιτροπής αναφορικά με την επιβολή διοικητικού προστίμου βάσει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς προσκαλούνται να λάβουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση αφενός για να ενημερωθούν για τις πρόνοιες του υπό εξέταση νομοθετήματος και αφετέρου για να εκφράσουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους σχετικά μ’ αυτό.

Θα γίνονται δεκτές μόνο γραπτές απόψεις και εισηγήσεις που θα καταχωρούνται στην πλατφόρμα μέχρι τις 2/5/2024.

 

 

Κυβέρνηση και Δημόσιος Τομέας

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο 0 σχόλια
02 - Συνοπτικός τίτλος 13(Ι) του 2022, 169(Ι) του 2022 0 σχόλια
03 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του Νόμου 0 σχόλια
04 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του Νόμου 0 σχόλια
05 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου 0 σχόλια
06 - Τροποποίηση του άρθρου 18 του βασικού νόμου 0 σχόλια
07 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου 0 σχόλια
08 - Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου 0 σχόλια
09 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου 0 σχόλια
10 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου 0 σχόλια
11 - Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου 0 σχόλια
12 - Τροποποίηση του άρθρου 36 του βασικού νόμου 0 σχόλια
13 - Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου 0 σχόλια
14 - Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου 0 σχόλια
15 - Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου 0 σχόλια
16 - Τροποποίηση του άρθρου 40 του βασικού νόμου 0 σχόλια
17 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού Νόμου 0 σχόλια
18 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού Νόμου 0 σχόλια
19 - Τροποποίηση του άρθρου 46 του βασικού Νόμου 0 σχόλια
20 - Τροποποίηση του άρθρου 47 του βασικού νόμου 0 σχόλια
21 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου 0 σχόλια
22 - Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου 0 σχόλια
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο