13 – Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου

Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)  με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αμέσως μετά από την φράση «του άρθρου 102 ΣΛΕΕ» (9η και 10η γραμμή) της φράσης «και/ή την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2022/1925»·

(β) με τη διαγραφή και αντικατάσταση του εδαφίου (5) ως ακολούθως:

«(5) Αντίγραφο της συνέντευξης η οποία κατεγράφη συμφώνως του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, τίθεται στη διάθεση του προσώπου που την έχει δώσει. Το εν λόγω πρόσωπο επαληθεύει τα όσα έχει δηλώσει και, ακολούθως του παραχωρείται αντίγραφο αυτής.»

(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (6) αμέσως μετά από την φράση «του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003» (3η γραμμή) της φράσης «και/ή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1925».

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος 13(Ι) του 2022, 169(Ι) του 2022
03 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του Νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του Νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 18 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
10 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 36 του βασικού νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου
16 - Τροποποίηση του άρθρου 40 του βασικού νόμου
17 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού Νόμου
18 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού Νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 46 του βασικού Νόμου
20 - Τροποποίηση του άρθρου 47 του βασικού νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
22 - Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο