12 Θ.Κ. 4.1.Ι Δημιουργία δομών υποστήριξης μεταναστών

«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 2024-2026»

Η τελευταία θεματική κατηγορία αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση γενικών δράσεων υποστήριξης των μεταναστών. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δράσεις δημιουργίας κέντρων μεταναστών, η ενίσχυση των άτυπων οργανώσεων των μεταναστών, η δημιουργία προγράμματος εξατομικευμένου συμβούλου καθοδήγησης και δράσεις που σκοπό έχουν να προσφέρουν άμεση βοήθεια μέσω θεσμών όπως αυτών των κοινωνικών λειτουργών στο δρόμο. Συγκεκριμένα έχουν σχεδιαστεί τέσσερεις δράσεις υποστήριξης. Αυτές είναι:

  • ΔΥ 4.1.Ι-1 Η πρώτη δράση αφορά τη δημιουργία τοπικών και περιφερειακών κέντρων πληροφόρησης και εξυπηρέτησης μεταναστών. Οι κύριες δραστηριότητες των κέντρων αυτών θα είναι η παροχή πληροφοριών, βοήθειας και καθοδήγησης για όλα τα θέματα που αφορούν τη μετανάστευση όπως οι διάφορες αιτήσεις για άδειες παραμονής, η εξεύρεση στέγασης, η πρόσβαση στην υγεία και στην εργασία ενώ θα μπορεί να ενημερώνει τους μετανάστες και τις μετανάστριες για όλα τα προγράμματα ένταξης που είναι σε ισχύ αλλά και να υλοποιεί δράσεις ένταξης. Οι φορείς υλοποίησης της δράσης αυτής είναι δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.
  • ΔΥ 4.1.Ι-2 Η δεύτερη δράση αφορά Παροχή πληροφοριών προς τις οργανώσεις των μεταναστών στον τρόπο εγγραφής τους ως σωματεία. Πέραν της διενέργειας σχετικών εργαστηρίων, που θα απευθύνονται στις κοινότητες των μεταναστών, συστήνεται όπως στις Επαρχιακές Διοικήσεις συσταθεί ειδική ομάδα, η οποία θα παρέχει στήριξη και θα καθοδηγεί τους μετανάστες για τις απαραίτητες διαδικασίες κατά την εγγραφή ενός Σωματείου. . Οι φορείς υλοποίησης της δράσης αυτής είναι οι Επαρχιακές Διοικήσεις και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.
  • ΔΥ 4.1.Ι-3 Η τρίτη δράση αφορά τη δημιουργία προγράμματος εξατομικευμένου συμβούλου καθοδήγησης. Στα πλαίσια της δράσης αυτής, εξειδικευμένοι σύμβουλοι θα αναλαμβάνουν την καθοδήγηση μεταναστών και μεταναστριών για όλα τα θέματα που άπτονται της ένταξης τους στην κυπριακή κοινωνία. Κάθε μετανάστης θα έχει τον δικό του εξατομικευμένο σύμβουλο, ο οποίος στις περιπτώσεις των αιτητών ασύλου θα καθορίζεται ήδη από το στάδιο της υποβολής της αίτησης. Ρόλος του συμβούλου θα είναι και η καθοδήγηση και η παροχή πληροφόρησης σε όλα τα στάδια της μεταναστευτικής πορείας, υποδοχή, άσυλο, ένταξη ή επιστροφή. Οι φορείς υλοποίησης της δράσης αυτής είναι δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.
  • ΔΥ 4.1.Ι-4 Η τέταρτη δράση αφορά τη λειτουργία προγράμματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο δρόμο σε μετανάστες από κοινωνικούς λειτουργούς ή άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι εξειδικευμένοι επαγγελματίες θα εργάζονται στο δρόμο με σκοπό την προσέγγιση των ατόμων, οικογενειών, ομάδων που έχουν ανάγκη υποστήριξης ή βοήθειας αλλά δεν έχουν άμεση πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες. Οι φορείς υλοποίησης της δράσης αυτής είναι δήμοι, κοινότητες, δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο