03. Τομεακό πεδίο – 3.3.1 Δεξιότητες

«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 2024-2026»

3.3.2 Στόχοι και δράσεις υλοποίησης στο τομεακό πεδίο των δεξιοτήτων

 

Συνολικά για το τομεακό πεδίο των δεξιοτήτων έχουν τεθεί δύο στόχοι. Αυτοί οι στόχοι είναι:

  • ΣΤ 3.3.2.Α Καταγραφή και αναγνώριση δεξιοτήτων
  • ΣΤ 3.3.2.Β Επιμόρφωση και απόκτηση δεξιοτήτων συνδεδεμένων με την αγορά εργασίας

 

Στόχος 3.3.2.Α Καταγραφή και αναγνώριση δεξιοτήτων

Για την επίτευξη του στόχου της καταγραφής και της αναγνώρισης δεξιοτήτων έχουν σχεδιαστεί τέσσερεις δράσεις.

  • ΔΡ 3.3.2.Α-1 Η πρώτη δράση αναφέρεται στην καταγραφή των προσόντων των μεταναστών πριν την μετάβαση τους στην Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να εντοπιστεί /δηλωθεί πριν ή κατά την είσοδο τους στην Κύπρο οι γνώσεις/δεξιότητες/ταλέντο και στο χώρο των τεχνών με στόχο την αξιοποίηση και ανάδειξη τους. Η δράση αυτή αφορά κυρίως τα άτομα που αιτούνται να μεταναστεύσουν νόμιμα στην Κύπρο με σκοπό την εργασία. Για τα άτομα αυτά εισηγούμαστε όπως καταστεί υποχρεωτική η συμπλήρωση του ενωσιακού εργαλείου κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων για υπηκόους τρίτων χωρών ως προϋπόθεση για να τους δοθεί άδεια εισόδου ή/και εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Την υλοποίηση της δράσης αυτής εισηγούμαστε όπως αναλάβει το Υπουργείο Εσωτερικών.
  • ΔΡ 3.3.2.Α-2 Η δεύτερη δράση αφορά την αξιοποίηση του ενωσιακού εργαλείου κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων και σε άλλες κατηγορίες μεταναστών. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε όπως το ενωσιακό εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων για υπηκόους τρίτων χωρών αξιοποιηθεί και για την καταγραφή των προσόντων των αιτητών ασύλου. Αυτό δύναται να γίνει ως υποχρεωτικό μέρος της διαδικασίας καταγραφής των στοιχείων των αιτητών ασύλου στα κέντρα υποδοχής. Για την υλοποίηση της δράσης αυτής εισηγούμαστε την Υπηρεσία Ασύλου.
  • ΔΡ 3.3.2.Α-3. Η τρίτη δράση αφορά την αξιοποίηση των σχεδίων και δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ μέσω δράσεων πληροφόρησης στους μετανάστες για την ύπαρξη των προγραμμάτων αυτών. Οι μετανάστες μπορούν να συμμετέχουν σε σχέδια και δραστηριότητες  της ΑνΑΔ, νοουμένου ότι είναι νόμιμα εργοδοτούμενοι (με μερική ή πλήρη απασχόληση) σε επιχειρήσεις/οργανισμούς ή είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ). Για την υλοποίηση της δράσης αυτής εισηγούμαστε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ενώ ενθαρρύνεται η συνεργασία με τον Εθνικό Φορέα για τη δια Βίου Καθοδήγησης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.
  • ΔΡ 3.3.2.Α-4 Η τέταρτη δράση αφορά την παροχή πληροφοριών για τις διαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και τεχνικής κατάρτισης. Συγκεκριμένα γίνεται εισήγηση όπως εκδοθεί πολύγλωσσο εγχειρίδιο με τις διαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και τεχνικής κατάρτισης το οποίο θα διατίθεται σε σημεία στα οποία επισκέπτονται ή διαμένουν οι μετανάστες όπως τα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας αιτητών ασύλου, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και το Τμήμα Εργασίας, ενώ αριθμός των εγχειριδίων δύναται να δοθεί στις Συντεχνίες και στις Ενώσεις Εργοδοτών για διανομή. Η υλοποίηση της δράσης αυτής εισηγούμαστε όπως αναληφθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.

 

Στόχος 3.3.2.Β Επιμόρφωση, συμπερίληψη  και απόκτηση δεξιοτήτων συνδεδεμένων με την αγορά εργασίας

Για την επίτευξη του στόχου της επιμόρφωσης, συμπερίληψης και της απόκτησης δεξιοτήτων έχουν σχεδιαστεί τέσσερεις δράσεις.

  • ΔΡ 3.3.2.Β-1 Η πρώτη δράση αφορά την οργάνωση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και κυπριακού πολιτισμού με στόχο την γνωριμία με τη χώρα υποδοχής, την επαφή με τον πολιτισμό μας και συμμετοχή στα πολιτιστικά μας δρώμενα. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε την διοργάνωση (δωρεάν) μαθημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα κατά τις απογευματινές ώρες έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα οι εργαζόμενοι μετανάστες. Βασικός άξονας υλοποίησης των μαθημάτων αυτών πρέπει να είναι τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, τα οποία έχουν την υποδομή και την τεχνογνωσία να υλοποιήσουν αντίστοιχα προγράμματα παγκύπρια και σε μεγάλη κλίμακα. Εισηγούμαστε επίσης όπως τα μαθήματα αυτά προσφερθούν και διαδικτυακά έτσι ώστε να επωφεληθούν όσα περισσότερα άτομα είναι δυνατόν συμπεριλαμβανομένων των μεταναστριών που δυσκολεύονται να παραστούν στο μάθημα δια ζώσης, αντιμετωπίζουν εμπόδια λόγω κουλτούρας ή δεν έχουν μεταναστεύσει ακόμα στη Δημοκρατία. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, να υπάρχει δυνατότητα να παρακάθονται στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας που προσφέρει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας που συνυπόγραψαν τα δύο Υπουργεία για την πιστοποίηση της Ελληνομάθειας. Πέραν των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και για διευκόλυνση της απόκτησης γνώσεων βασικών στοιχείων της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας και του πολιτισμού της Κύπρου, συστήνεται η δημιουργία σχετικού πολύγλωσσου διδακτικού εγχειριδίου κατά το πρότυπο των Οδηγών Υποδοχής στο σχολείο που έχουν εκδοθεί από το ΥΠΑΝ. Για την υλοποίηση της δράσης αυτής υποψήφιοι φορείς είναι το Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας, με την συμβολή και του Υφυπουργείου Πολιτισμού.
  • ΔΡ 3.3.2.Β-2 Η δεύτερη δράση αφορά την διοργάνωση μαθημάτων χρήσης της τεχνολογίας. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε την διοργάνωση δωρεάν μαθημάτων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ενήλικες καθώς και σε ασυνόδευτους ανήλικους οι οποίοι πλησιάζουν στην ενηλικίωση, όπως για παράδειγμα εκπαίδευση στη χρήση προγραμμάτων του MS Office σε διάφορα επίπεδα ξεκινώντας από τους αρχάριους μέχρι το πιο αναβαθμισμένο επίπεδο. Τα μαθήματα αυτά θα διεξαχθούν κατά τις απογευματινές ώρες έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα οι εργαζόμενοι μετανάστες και μετανάστριες. Εισηγούμαστε επίσης όπως τα μαθήματα αυτά προσφερθούν και διαδικτυακά, έτσι ώστε να επωφεληθούν όσα περισσότερα άτομα είναι δυνατόν συμπεριλαμβανομένων των μεταναστριών που δυσκολεύονται να παραστούν στο μάθημα δια ζώσης ή αντιμετωπίζουν εμπόδια λόγω κουλτούρας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, κατόπιν εξέτασης δύναται να δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Για την υλοποίηση της δράσης αυτής υποψήφιοι φορείς είναι το Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας, δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
  • ΔΡ 3.3.2.Β-3 Η τρίτη δράση αφορά την αξιοποίηση των σχεδίων και δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ μέσω δράσεων πληροφόρησης στους μετανάστες για την ύπαρξη των προγραμμάτων αυτών. Οι μετανάστες μπορούν να συμμετέχουν σε σχέδια και δραστηριότητες της ΑνΑΔ, νοουμένου ότι είναι νόμιμα εργοδοτούμενοι (με μερική ή πλήρη απασχόληση) σε επιχειρήσεις/οργανισμούς ή είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ). Για την υλοποίηση της δράσης αυτής εισηγούμαστε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ενώ ενθαρρύνεται η συνεργασία με τον Εθνικό Φορέα για τη δια Βίου Καθοδήγησης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.
  • ΔΡ 3.3.2.Β-4 Η τέταρτη δράση αφορά την παροχή εκπαίδευσης ενήλικων μεταναστών καθώς και ασυνόδευτων ανηλίκων οι οποίοι πλησιάζουν στην ενηλικίωση, σε βασικές δεξιότητες. Τα μαθήματα αυτά θα συμπεριλαμβάνουν την εκπαίδευση από επαγγελματίες στις διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο εργασίας, στην ικανότητα λύσης προβλημάτων, στη διαχείριση χρόνου, την εργασιακή ηθική και δεοντολογία, στην κριτική σκέψη και άλλες παρεμφερείς βασικές δεξιότητες. Για την υλοποίηση της δράσης αυτής υποψήφιοι φορείς είναι το Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας, δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο