«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 2024-2026»

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Το παρόν σχέδιο δράσης εδράζεται στις αρχές, στις αξίες και τη φιλοσοφία του «Σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη για την περίοδο 2021-2027» το οποίο εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να αποτελέσει καθοδηγητικό εργαλείο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ένταξης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Η αρχή στην οποία βασίζεται το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης είναι ότι η ένταξη και η ενσωμάτωση είναι θεμελιώδεις για τα άτομα που μεταναστεύουν στην Ευρώπη, για τις τοπικές κοινότητες που τα υποδέχονται, καθώς και για τη μακροπρόθεσμη ευημερία των κοινωνιών των κρατών μελών και τη σταθερότητα των Ευρωπαϊκών οικονομιών. Συνεπώς, όπως σημειώνεται στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εάν θέλουμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη των κοινωνιών και των οικονομιών των κρατών μελών, πρέπει να στηρίξουμε όλα τα μέλη της κοινωνίας, με την ένταξη να συνιστά και δικαίωμα και καθήκον για όλους.
Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη όπως προβούν σε πολιτικές και δράσεις που θα διασφαλίζουν την ενδυνάμωση των μεταναστών εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ενότητα και την κοινωνική συνοχή. Στη πράξη αυτό σημαίνει τα κράτη μέλη να χαράξουν πολιτικές που θα διασφαλίζουν ότι τα άτομα που κατοικούν στην επικράτεια τους έχουν την ευκαιρία της ισότιμης συμμετοχής στην κοινοτική και κοινωνική ζωή της χώρας και της κοινότητας όπου ζουν, ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης, φύλου, φυλής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου . Αυτό επίσης συνεπάγεται τη δέσμευση των κρατών μελών όπως προωθήσουν όλες τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της ελευθερίας του λόγου και της θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και των δικαιωμάτων της ισότητας και της μη διακριτικής μεταχείρισης. Οι θεμελιώδεις αυτές αξίες είναι απαραίτητες για τη διαβίωση και τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές κοινωνίες ενώ αποτελούν τη φιλοσοφία βάσει της οποίας δημιουργήθηκε το χαρτοφυλάκιο με τίτλο «Προώθηση ενός ευρωπαϊκού τρόπου ζωής» το οποίο αποτελεί μια από τις έξι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2019-2024 .
Παράλληλα, το παρόν σχέδιο δράσης εδράζεται και στην έννοια της «διαπολιτισμικής ένταξης», όπως αυτή έχει αναπτυχθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και όπως βρίσκει εφαρμογή στον θεσμό των «διαπολιτισμικών πόλεων» του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ως διαπολιτισμική ένταξη ορίζεται το αποτέλεσμα μιας αμφίδρομης διαδικασίας, η οποία συνίσταται στην αποτελεσματική, θετική και βιώσιμη διαχείριση της πολυμορφίας, βάσει αμοιβαίας και συμμετρικής αναγνώρισης, υπό ένα γενικό πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι τέσσερις βασικές της διαπολιτισμικής ένταξης είναι:
– η ισότητα, καθώς κάθε άτομο πρέπει να απολαμβάνει και όλων των δικαιωμάτων του και ισότητας απέναντι στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια
– η αναγνώριση της διαφορετικότητας, της πλούσιας κληρονομιάς όλων, περιλαμβάνοντας ζητήματα γύρω από την καταγωγή, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, την ηλικία, την κατάσταση αναπηρίας
– η υποστήριξη της θετικής αλληλεπίδρασης, με βάση την ισότητα, δημιουργώντας συνθήκες για θετικές και εποικοδομητικές καθημερινές συναντήσεις μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικό υπόβαθρο και τρόπο ζωής σε ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού, κατανόησης και συνεργασίας
– η ενεργός πολιτότητα και η συμμετοχή στα κοινά, η οριζόντια διαδικασία συμμετοχής του κοινού, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση σχεδίων διαπολιτισμικής ένταξης.
Οι αρχές αυτές πλαισιώνονται από τις θεμελιώδεις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η διαδικασία ένταξης και συμπερίληψης στην κοινωνία περνά μέσα από την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων, τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του θεσμικού ρατσισμού στη δημόσια σφαίρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το παρόν σχέδιο επιδιώκει την κοινωνική αναβάθμιση των μεταναστών μέσα από παροχή ευκαιριών για επαγγελματική και κοινωνική κινητικότητα και διεκδίκηση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων και μέσα από ενημέρωση για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και της πολιτείας στις μητρικές τους γλώσσες. Παράλληλα, αποτελεί πεποίθηση μας ότι η καταπολέμηση ρατσιστικών συμπεριφορών και θεσμικού ρατσισμού ιδιαίτερα στη δημόσια σφαίρα, απαιτεί εκπαίδευση στην αναγνώριση ρατσιστικών συμπεριφορών και διαδικασιών και στη συνέχεια δράσεις για αλλαγή.

Πληθυσμός και Κοινωνία
Σχέδιο Δράσης
  • Υπό επεξεργασία
  • Αναρτήθηκε
    26 Μαρ 2024 @ 0:00
  • Ανοικτή σε σχόλια ως
    26 Απρ 2024 @ 0:00
  • 0 σχόλια

Σχετικό Υλικό


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο