09. Θ.Κ 4.1.Δ Ενθάρρυνση συμμετοχής και επαφής με την κοινωνία υποδοχής

«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 2024-2026»

Για να επιτευχθεί ο στόχος της ενθάρρυνσης της συμμετοχής και των επαφών με την κοινωνία υποδοχής έχουν σχεδιαστεί δώδεκα δράσεις:

 • ΔΥ 4.1.Δ-1 Η πρώτη δράση αφορά τη δημιουργία μικτής χορωδίας ή μικτής ομάδας χορού, δημιουργική απασχόληση-θεατρική, μουσική, χορευτική, εικαστική ομάδα- στην τοπική κοινωνία, επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού με στόχο την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στις διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες των τοπικών κοινοτήτων. Υποψήφιοι φορείς για τη δράση αυτή είναι οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.
 • ΔΥ 4.1.Δ-2 Η δεύτερη δράση αφορά τα διαπολιτισμικά δίκτυα ένταξης που λειτουργούν στις πόλεις της Κύπρου. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε την ανάληψη δράσεων στήριξης των δικτύων αυτών δια μέσου της προβολής των δραστηριοτήτων των δικτύων αυτών. Υποψήφιοι φορείς για τη δράση αυτή είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.
 • ΔΥ 4.1.Δ-3 Η τρίτη δράση σχετίζεται με την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μεταναστών στις τοπικές κοινότητες και τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε την μίσθωση και χρησιμοποίηση διερμηνέων στις γενικές συνελεύσεις των κοινοτήτων και των δήμων με σκοπό να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των μεταναστών σε διάφορες διαδικασίες λήψης αποφάσεων ή ενημέρωσης για θέματα που αφορούν την κοινότητα διαμονής. Υποψήφιοι φορείς για τη δράση αυτή είναι η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και η Ένωση Δήμων Κύπρου.
 • ΔΥ 4.1.Δ-4 Η τέταρτη δράση αφορά την προώθηση διαπολιτισμικού διαλόγου μέσω της παραγωγής εκπομπών ήχου και εικόνας. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε την παραγωγή εκπομπών ήχου και εικόνας (podcasts) με φιλοξενούμενους μετανάστες με σκοπό την συζήτηση για θέματα που αφορούν την μετανάστευση, την ένταξη και τον πολιτισμό, με δυνατότητα παρέμβασης του κοινού. Ο στόχος της δράσης αυτής είναι να ενθαρρυνθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος μεταξύ των μεταναστών και της κοινωνίας υποδοχής . Υποψήφιοι φορείς για τη δράση αυτή είναι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια.
 • ΔΥ 4.1.Δ-5 Η πέμπτη δράση αφορά την εκπαίδευση δημόσιων λειτουργών. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε τη διεξαγωγή εργαστηρίων εκπαίδευσης δημόσιων λειτουργών κυρίως σε τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας που εξυπηρετούν μετανάστες και μετανάστριες, σε θέματα διαπολιτισμικότητας, διακρίσεων και ρατσισμού. Ο σκοπός της εκπαίδευσης αυτής είναι να μπορούν οι δημόσιοι λειτουργοί να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους με επάρκεια και παράλληλα να αντιμετωπιστούν διαπολιτισμικά εμπόδια συνεννόησης που δυσκολεύουν την επαφή των μεταναστών με τη δημόσια υπηρεσία. Υποψήφιοι φορείς είναι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και τα Δημόσια και Ιδιωτικά πανεπιστήμια και οι ειδικοί στην διαπολιτισμική εκπαίδευση.
 • ΔΥ 4.1.Δ-6 Η έκτη δράση αφορά την εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε τη διεξαγωγή εργαστηρίων εκπαίδευσης ατόμων που υπηρετούν σε σώματα ασφαλείας σε θέματα διαπολιτισμικότητας διακρίσεων και ρατσισμού. Ο σκοπός της εκπαίδευσης αυτής είναι να μπορούν τα σώματα ασφαλείας να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους με επάρκεια και παράλληλα να αντιμετωπιστούν διαπολιτισμικά εμπόδια συνεννόησης που δυσκολεύουν την επαφή των μεταναστών με τα σώματα αυτά. Υποψήφιοι φορείς είναι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και τα Δημόσια και Ιδιωτικά πανεπιστήμια και οι ειδικοί στην διαπολιτισμική εκπαίδευση.
 • ΔΥ 4.1.Δ-7 Η έβδομη δράση αφορά την εκπαίδευση των λειτουργών τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε τη διεξαγωγή εργαστηρίων εκπαίδευσης ατόμων που είναι τοποθετημένα στους δήμους και σε κοινότητες σε θέματα διαπολιτισμικότητας, διακρίσεων και ρατσισμού. Ο σκοπός της εκπαίδευσης αυτής είναι να μπορούν τα άτομα που εργάζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους με επάρκεια και παράλληλα να αντιμετωπιστούν διαπολιτισμικά εμπόδια συνεννόησης που δυσκολεύουν την επαφή των μεταναστών με τα σώματα αυτά. Υποψήφιοι φορείς είναι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και τα Δημόσια και Ιδιωτικά πανεπιστήμια και οι ειδικοί στην διαπολιτισμική εκπαίδευση.
 • ΔΥ 4.1.Δ-8 Η όγδοη δράση αφορά τη δημιουργία μητρώου διερμηνέων. Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι η εύκολη και άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες διερμηνείας για να υποβοηθηθούν δράσεις που ενέχουν υπηρεσίες διερμηνείας και διαμεσολάβησης. Οι φορείς υλοποίησης της δράσης αυτής είναι δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.
 • ΔΥ 4.1.Δ-9 Η ένατη δράση αφορά τη διεξαγωγή ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας γνώμης για τις απόψεις της κοινωνίας υποδοχής για τους μετανάστες και τις μετανάστριες, αλλά και των μεταναστών για την κοινωνία υποδοχής και την ένταξη. Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι να εξεταστεί η θέση των μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία και να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα για να σχεδιαστούν περαιτέρω δράσεις βελτίωσης της επαφής των ΥΤΧ με την κοινωνία υποδοχής. Οι φορείς υλοποίησης της δράσης αυτής είναι δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.
 • ΔΥ 4.1.Δ-10 Η δέκατη δράση αφορά την Ενίσχυση Δημοτικών και Κοινοτικών Βιβλιοθηκών με αγορά βιβλίων λογοτεχνίας στις βασικές γλώσσες των μεταναστών. Οι φορείς υλοποίησης της δράσης αυτής είναι η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και η Ένωση Δήμων Κύπρου.
 • ΔΥ 4.1.Δ-11 Η ενδέκατη δράση αφορά την ετοιμασία τρίπτυχου, που να απευθύνεται σε μετανάστες με πληροφορίες που να αφορούν στην καταγγελία ρατσιστικών αδικημάτων. Ο φορέας υλοποίησης της δράσης αυτής είναι το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Καταπολέμησης Διακρίσεων, Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο