04. Τομεακό πεδίο – 3.4.1. Υγεία

«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 2024-2026»

3.4.2 Στόχοι και δράσεις υλοποίησης στην υγεία

 

Στο τομεακό πεδίο της Υγείας έχουν καθοριστεί τρεις στόχοι. Αυτοί οι στόχοι είναι:

 • ΣΤ 3.4.2.Α Υγεία χωρίς περιορισμούς
 • ΣΤ 3.4.2.Β Δικαίωμα στη ψυχική υγεία
 • ΣΤ 3.4.2.Γ Πληροφόρηση για τα δικαιώματα στην υγεία

 

Στόχος 3.4.2.Α Υγεία χωρίς περιορισμούς

Για να επιτευχθεί ο στόχος της παροχής υγειονομικών υπηρεσιών χωρίς περιορισμούς γίνεται εισήγηση για την υλοποίηση των ακόλουθων τεσσάρων δράσεων.

 • ΔΡ 3.4.2.Α-1 Η πρώτη δράση αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας για το χειρισμό ευάλωτων ομάδων στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών και Προσφύγων. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε όπως διεξαχθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια στο Πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης στους επαγγελματίες υγείας που περιθάλπουν μετανάστες και μετανάστριες με ευαλωτότητες, όπως τα θύματα σεξουαλικής βίας / εμπορίας προσώπων, άτομα με ειδικές ικανότητες, ασυνόδευτος ανηλίκους, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Ο στόχος είναι να μπορούν οι επαγγελματίες υγείας να αξιολογούν τους ισχυρισμούς των νεοεισερχομένων μεταναστών και να εντοπίζονται τα προβλήματα  έτσι ώστε να υπάρξει ανταπόκριση στις ειδικές ανάγκες των  ατόμων αυτών. Ως φορέας υλοποίησης της δράσης αυτής προτείνονται οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, η Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.
 • ΔΡ 3.4.2.Α-2 Η δεύτερη δράση αφορά ενημέρωση για θέματα υγείας με ομάδα στόχο τις μετανάστριες γυναίκες. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε την εκστρατεία ενημέρωσης για την πρόσβαση των μεταναστριών συμπεριλαμβανομένων και των ασυνόδευτων ανηλίκων στην υγεία όπως για παράδειγμα πρόσβαση στη προγεννητική και μεταγεννητική υγειονομική περίθαλψη για τις μητέρες, πληροφορίες για την αντισύλληψη, το δικαίωμα στη διακοπή στην κύηση και γενικά θέματα γυναικείας υγείας τα οποία θα επιλεχθούν από τον φορέα που θα αναλάβει την υλοποίηση της δράσης αυτής. Στα πλαίσια της εκστρατεία ενημέρωσης δύναται να εκδοθεί πολύγλωσσο ενημερωτικό υλικό, και διαλέξεις σε κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστριών. Εισηγούμαστε επίσης το υλικό αυτό να ψηφιοποιηθεί και να ανεβεί στις σελίδες των Υπουργείων και των κυβερνητικών Τμημάτων που έχουν εμπλοκή με ζητήματα μετανάστευσης όπως πχ το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, η Υπηρεσία Ασύλου, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο στόχος είναι οι μετανάστριες να είναι ενημερωμένες για την πρόσβαση τους στην ιατρική περίθαλψη καθώς και για ειδικά ζητήματα γυναικείας υγείας. Ως υποψήφιος φορέας υλοποίησης της δράσης αυτής έχει επιλεχθεί η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.
 • ΔΡ 3.4.2.Α-3 Η τρίτη δράση αφορά την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διαμεσολάβησης με τη χρήση τεχνολογίας. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε όπως υλοποιηθεί δράση για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διαμεσολάβησης μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας για την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών από το διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη οι οποίοι θα βοηθούν τους μετανάστες και τις μετανάστριες κατά την επίσκεψη τους σε δημόσιο ή κοινοτικό ιατρικό κέντρο, χωρίς να αποκλείεται και η φυσική παρουσία εάν αυτό κριθεί απαραίτητο κατόπιν αιτήματος. Η διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα μπορεί να αξιοποιηθεί και για άλλες περιπτώσεις δυσκολίας επικοινωνίας μεταξύ των μεταναστών και δημόσιων υπηρεσιών. Ως φορέας υλοποίησης της δράσης αυτής προτείνονται οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και τα δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου
 • ΔΡ. 3.4.2.Α-4 Η τέταρτη δράση αφορά τη διεξαγωγή έρευνας για πρόσβαση των μεταναστών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ως φορέας υλοποίησης της δράσης αυτής προτείνονται οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και τα δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου.

Στόχος 3.4.2.Β Δικαίωμα στη ψυχική υγεία

Για να επιτευχθεί ο στόχος της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας γίνεται εισήγηση για την υλοποίηση των ακόλουθων τριών δράσεων

 • ΔΡ. 3.4.2.Β-1 Η πρώτη δράση περιλαμβάνει την παροχή δωρεάν υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε μετανάστες και μετανάστριες. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε την δημιουργία προγραμμάτων δωρεάν παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας για μετανάστες σε όλες τις μεγάλες πόλεις από προσοντούχους ψυχολόγους ή επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι η κάλυψη των αναγκών για ψυχική υγεία για τα άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχικά νοσήματα και κυρίως για τους πρόσφυγες και τους αιτητές ασύλου που διέφυγαν των χωρών τους λόγω διώξεων. Υποψήφιοι φορείς για την υλοποίηση της δράσης αυτής είναι οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και τα δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου.
 • ΔΡ. 3.4.2.Β-2. Η δεύτερη δράση αφορά τη δημιουργία ειδικού προγράμματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας για ΛΟΑΤΚΙ άτομα και γυναίκες θύματα σεξουαλικής ή άλλου τύπου βίας. Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι η παροχή στήριξης σε γυναίκες και άτομα που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και αντιμετωπίζουν δυσκολίες να ενταχθούν λόγω σεξουαλικών ευαλωτοτήτων ή είναι θύματα σεξουαλικής βίας. Υποψήφιοι φορείς για την υλοποίηση της δράσης αυτής είναι οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και τα δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου.
 • ΔΡ. 3.4.2.Β-3 Η τρίτη δράση αφορά τη δημιουργία ειδικού προγράμματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας για αποφυλακισθέντες μετανάστες. Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι η παροχή βοήθειας για την επανένταξη των ανθρώπων αυτών στην Κυπριακή κοινωνία. Υποψήφιοι φορείς για την υλοποίηση της δράσης αυτής είναι οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και τα δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Στόχος 3.4.2.Γ Πληροφόρηση για τα δικαιώματα στην υγεία

Για να επιτευχθεί ο στόχος της παροχής πληροφόρησης για την πρόσβαση στην υγεία γίνεται εισήγηση για την υλοποίηση των ακόλουθων τριών δράσεων:

 • ΔΡ. 3.4.2.Γ-1 Η πρώτη δράση αφορά την έκδοση πολυγλωσσικού ενημερωτικού υλικού για την πρόσβαση των ατόμων με μεταναστευτική βιογραφία συμπεριλαμβανομένων και των ασυνόδευτων ανηλίκων στις υπηρεσίες υγείας αναλόγως της άδειας παραμονής που κατέχουν. Στο ενημερωτικό υλικό θα αναγράφονται με ευανάγνωστη και κατανοητή γλώσσα τα δικαιώματα που έχουν στον τομέα της υγείας, οι διαδικασίες πρόσβασης σε ιατρικά κέντρα, οι διαδικασίες έκτακτης ιατρικής ανάγκης κοκ. Το υλικό αυτό θα διατίθεται σε κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας αιτητών ασύλου, κέντρα μεταναστών, γραφεία Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που σχετίζονται με την μετανάστευση συμπεριλαμβανομένων μεταναστευτικών οργανώσεων ενώ αντίγραφα θα είναι διαθέσιμα για διανομή σε συντεχνίες εργαζομένων και ενώσεις εργοδοτών. Εισηγούμαστε επίσης το υλικό αυτό να ψηφιοποιηθεί και να ανεβεί στις σελίδες των Υπουργείων και των κυβερνητικών Τμημάτων που έχουν εμπλοκή με ζητήματα μετανάστευσης όπως το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, η Υπηρεσία Ασύλου, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο στόχος είναι όλοι οι μετανάστες να είναι ενήμεροι για τα δικαιώματα τους στο πεδίο της υγείας. Ως υποψήφιος φορέας υλοποίησης της δράσης αυτής έχει επιλεχθεί η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.
 • ΔΡ 3.4.2.Γ-2 Η δεύτερη δράση αφορά ενημέρωση για θέματα υγείας με ομάδα στόχο τις μετανάστριες γυναίκες. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε την εκστρατεία ενημέρωσης για την πρόσβαση των μεταναστριών συμπεριλαμβανομένων και των ασυνόδευτων ανηλίκων στην υγεία όπως για παράδειγμα πρόσβαση στη προγεννητική και μεταγεννητική υγειονομική περίθαλψη για τις μητέρες, πληροφορίες για την αντισύλληψη, το δικαίωμα στη διακοπή στην κύηση και γενικά θέματα γυναικείας υγείας τα οποία θα επιλεχθούν από τον φορέα που θα αναλάβει την υλοποίηση της δράσης αυτής. Στα πλαίσια της εκστρατεία ενημέρωσης δύναται να εκδοθεί πολύγλωσσο ενημερωτικό υλικό, και διαλέξεις σε κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστριών. Εισηγούμαστε επίσης το υλικό αυτό να ψηφιοποιηθεί και να ανεβεί στις σελίδες των Υπουργείων και των κυβερνητικών Τμημάτων που έχουν εμπλοκή με ζητήματα μετανάστευσης όπως πχ το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, η Υπηρεσία Ασύλου, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο στόχος είναι οι μετανάστριες να είναι ενημερωμένες για την πρόσβαση τους στην ιατρική περίθαλψη καθώς και για ειδικά ζητήματα γυναικείας υγείας. Ως υποψήφιος φορέας υλοποίησης της δράσης αυτής έχει επιλεχθεί η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.
 • ΔΡ. 3.4.2.Γ-3 Η τρίτη δράση αφορά την διενέργεια εκστρατείας ενημέρωσης για ζητήματα σεξουαλικής υγείας με ομάδα στόχο όλους τους μετανάστες συμπεριλαμβανομένων και των ασυνόδευτων ανηλίκων. Στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης θα εκδοθούν εγχειρίδια για την σεξουαλική υγεία, την αποτροπή σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων και άλλα παρεμφερή θέματα. Στα πλαίσια της εκστρατεία ενημέρωσης δύναται να εκδοθεί πολύγλωσσο ενημερωτικό υλικό, και διαλέξεις σε κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας. Εισηγούμαστε επίσης το υλικό αυτό να ψηφιοποιηθεί και να ανεβεί στις σελίδες των Υπουργείων και των κυβερνητικών Τμημάτων που έχουν εμπλοκή με ζητήματα μετανάστευσης όπως πχ το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, η Υπηρεσία Ασύλου, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ως υποψήφιος φορέας υλοποίησης της δράσης αυτής έχει επιλεχθεί η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο