02. Τομεακό πεδίο – 3.2.1 Απασχόληση

«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 2024-2026»

3.2.2 Στόχοι και δράσεις υλοποίησης στο τομεακό πεδίο της απασχόλησης

 

Οι στόχοι που έχουν τεθεί στο τομέα της απασχόλησης είναι:

 • ΣΤ 3.2.2.Α Εύκολη πρόσβαση σε θέσεις εργασίας
 • ΣΤ 3.2.2.Β Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και η προώθηση της γυναικείας απασχόλησης
 • ΣΤ 3.2.2.Γ Ενημέρωση και παροχή προστασίας κατά της εργασιακής εκμετάλλευσης.

 

Στόχος 3.2.2.Α Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας

Για την επίτευξη του στόχου της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας έχουν σχεδιαστεί τρεις δράσεις.

 • ΔΡ 3.2.2.Α-1 Η πρώτη δράση αφορά τη προώθηση της υφιστάμενης διαδικτυακής πλατφόρμας του Τμήματος Εργασίας για σκοπούς ενημέρωσης των ΥΤΧ. Συγκεκριμένα  γίνεται εισήγηση όπως προωθηθούν δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης προς τους ενδιαφερομένους ανέργους ΥΤΧ για να αποτείνονται στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης για εξυπηρέτηση και στήριξη στις προσπάθειες τους για εξεύρεση εργασίας, όπως και για παροχή κατάρτισης στη χρήση της πλατφόρμας. Οι δράσεις αυτές μπορούν να προωθηθούν σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ως υποψήφιοι φορείς για την υλοποίηση της δράσης αυτής εισηγούμαστε τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, Συντεχνίες Εργαζομένων και Ενώσεις Εργοδοτών σε συνεργασία με το Τμήμα Εργασίας
 • ΔΡ 3.2.2.Α-2 Η δεύτερη δράση αφορά την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων δημοσιότητας ανάμεσα στις μεταναστευτικές κοινότητες, για τις εκθέσεις εργασίας που διεξάγονται. Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι η ενδυνάμωση της ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων ΥΤΧ για τη διεξαγωγή των εκθέσεων και ημερίδων εργασίας και η ενθάρρυνση τους να συμμετέχουν. Για την υλοποίηση της δράσης αυτής εισηγούμαστε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με Ενώσεις Εργοδοτών και Συντεχνίες Εργαζομένων.
 • ΔΡ 3.2.2.Α-3 Η τρίτη δράση αφορά δράσεις πληροφόρησης για τα προγράμματα εξεύρεσης εργασίας για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής που εφαρμόζει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Συγκεκριμένα, γίνεται εισήγηση όπως αναληφθούν δράσεις που σκοπό θα έχουν την πληροφόρηση της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ για τις υπηρεσίες που παρέχει η ΔΥΑ με σκοπό την αξιοποίηση των υπηρεσιών της. Για την υλοποίηση της δράσης αυτής εισηγούμαστε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με την ΜΚΟ ACCEPT. 

 

 

Στόχος 3.2.2.Β Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και προώθηση της γυναικείας απασχόλησης

Για την επίτευξη του στόχου της ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας και της προώθησης της γυναικείας απασχόλησης έχουν σχεδιαστεί 4 δράσεις.

 • ΔΡ 3.2.2.Β-1 Η πρώτη δράση αφορά την παροχή πληροφοριών για τις διαδικασίες εγγραφής επιχείρησης ή ενασχόλησης με επιχειρηματικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε την έκδοση πολυγλωσσικού εγχειριδίου για τις απαιτούμενες νομικές και διοικητικές διαδικασίες εγγραφής εταιρείας ή ενασχόλησης με επιχειρηματικές δραστηριότητες ως αυτοεργοδοτούμενοι, καθώς και για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις δραστηριότητες αυτές. Ο σκοπός της έκδοσης του εγχειριδίου είναι να ενθαρρύνουμε τους μετανάστες, που δικαιούνται, να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των επιχειρήσεων επεξηγώντας το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία για τις επιχειρήσεις και το καθεστώς του αυτοεργοδοτούμενου. Υποψήφιοι φορείς για την έκδοση του εγχειριδίου αυτού είναι το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ο Έφορος Εταιρειών καθώς και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.
 • ΔΡ 3.2.2.Β-2 Σε συνέχεια της δράσης 3.2.2.Β-1 εισηγούμαστε δράση δημιουργίας προγράμματος παροχής επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μετανάστες και μετανάστριες και αξιοποίησης υφιστάμενων εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών σχεδίων. Τα προγράμματα αυτά τα οποία θα στελεχώνονται από ειδικούς στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων, θα προσφέρουν εξατομικευμένες συμβουλές και καθοδήγηση στον τομέα της αρχικής χρηματοδότησης, της οικονομικής διαχείρισης και της διαφήμισης στους μετανάστες και τις μετανάστριες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά. Στα πλαίσια της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών εντάσσεται και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών επενδυτικών σχεδίων που περιλαμβάνουν χρηματοδότηση και παροχή συμβουλευτικής όπως το investEU. Υποψήφιοι φορείς για την δράση αυτή είναι το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.
 • ΔΡ 3.2.2.Β-3 Σε συνέχεια της δράσης 3.2.2.Β-1 και της δράσης 3.2.2.Β-2 εισηγούμαστε την κατάρτιση οικονομικών σχεδίων χρηματοδότησης επιχειρήσεων ειδικά για μετανάστες. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε όπως δημιουργηθεί ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με χαμηλό δανειστικό επιτόκιο για τους μετανάστες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των επιχειρήσεων. Τέτοια σχέδια δυνατόν να τύχουν υλοποίησης και συγχρηματοδότησης μέσω του fi-compass[1] και της European Investment Bank. Απαραίτητο κριτήριο για την εξέταση της αίτησης για χρηματοδότηση είναι η εκ των προτέρων συμμετοχή στην δράση 3.2.2.Β-2 έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μετανάστες τυγχάνουν καθοδήγησης από ειδικούς σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων. Υποψήφιοι φορείς για την δράση αυτή είναι το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας καθώς και η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου
 • ΔΡ 3.2.2.Β-4 Η τέταρτη δράση αφορά την υλοποίηση προγράμματος οικονομικής ή δωρεάν φύλαξης παιδιών για μητέρες που επιθυμούν να εργαστούν και δεν μπορούν λόγω επιφόρτισης τους με την φροντίδα των παιδιών. Υποψήφιοι για την υλοποίηση της δράσης αυτής είναι οι τοπικές αρχές, κοινότητες και δήμοι.

Στόχος 3.2.2.Γ ενημέρωση και παροχή προστασίας κατά της εργασιακής εκμετάλλευσης

Για την επίτευξη του στόχου της ενημέρωσης και προστασίας κατά της εργασιακής εκμετάλλευσης έχουν σχεδιαστεί τρεις δράσεις.

 • ΔΡ 3.2.2.Γ-1 Η πρώτη δράση αφορά την επικαιροποίηση και επανέκδοση του εγχειριδίου «Rights and obligations of Foreign Employees (Third Country Nationals)» για τα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων όπως η αντιμισθία, η αναρρωτική άδεια και η άδεια ανάπαυσης, οι συνθήκες εργασίας, το συμβόλαιο εργασίας, η συμφωνία αποδέσμευσης και άλλα θέματα που άπτονται των εργασιακών δικαιωμάτων. Σημαντική διαφοροποίηση από την παλαιότερη έκδοση του εγχειριδίου είναι η μετάφραση του σε πολλές γλώσσες για την κατανόηση του από μεγαλύτερο αριθμό ΥΤΧ. Το εγχειρίδιο θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά, αλλά και για διανομή σε όλα τα σχετικά τμήματα της κυβέρνησης όπως το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενώ αριθμός αντιτύπων θα δοθεί στις Συντεχνίες και τις Ενώσεις Εργοδοτών. Υποψήφιοι φορείς για την δράση αυτή είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι Συντεχνίες Εργαζομένων σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.
 • ΔΡ 3.2.2.Γ-2 Η δεύτερη δράση αφορά την επανέκδοση πολυγλωσσικού εγχειριδίου για τα θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης καθώς και πληροφορίες για την εμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση στο χώρο εργασίας. Στο εγχειρίδιο αυτό θα συμπεριλαμβάνεται μεταφρασμένος ο κώδικας πρόληψης και αντιμετώπισης της Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην εργασία, τα τηλέφωνα καταγγελίας και άλλες σχετικές πληροφορίες. Το εγχειρίδιο θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά, αλλά και για διανομή σε όλα τα σχετικά τμήματα της κυβέρνησης όπως το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενώ αριθμός αντιτύπων θα δοθεί στις Συντεχνίες Εργαζομένων και τις Ενώσεις Εργοδοτών. Υποψήφιοι φορείς για την δράση αυτή είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) στην Απασχόληση και οι Συντεχνίες Εργαζομένων σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης  και την Αστυνομία η οποία θα παρέχει πληροφορίες για τα θέματα εμπορίας προσώπων.
 • ΔΡ 3.2.2.Γ-3 Η τρίτη δράση αφορά την υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης κατά των ρατσιστικών και άλλων διακρίσεων στο χώρο εργασίας. Η εκστρατεία αυτή θα καλύπτει θέματα ρατσιστικής συμπεριφοράς εργοδοτών και άλλων εργαζομένων κατα την πρόσληψη, την ανάθεση καθηκόντων και τη γενική συμπεριφορά στον χώρο εργασίας. Υποψήφιοι φορείς για την δράση αυτή είναι το γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι Συντεχνίες Εργαζομένων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο