10 ΘΚ 4.1.Ε Διακυβέρνηση και παρακολούθηση της ένταξης

«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 2024-2026»

Για το συντονισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση της ένταξης έχουν σχεδιαστεί έξι δράσεις. Αυτές είναι:

  • ΔΥ 4.1.Ε-1 Η πρώτη δράση αφορά τη σύσταση εθνικού συντονιστικού πολυεπίπεδου μηχανισμού ένταξης. Ουσιαστικά πρόκειται για την εθνική αρχή ένταξης, με όρους εντολής τον καταρτισμό της εθνικής στρατηγικής ένταξης, την υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγησή της, και τον συντονισμό εφαρμογής των απαραίτητων δράσεων σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, υπηρεσίες και αρχές του κράτους. Ο μηχανισμός αυτός θα είναι βασισμένος στο Blueprint for multilevel governance of intercultural integration policies in the Republic of Cyprus[1], που εκπονήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Οι φορείς υλοποίησης της δράσης αυτής είναι τα όλα τα υπουργεία και υφυπουργεία που εμπλέκονται στις δράσεις για την ένταξη με το Υπουργείο Εσωτερικών σε ρόλο συντονιστή και αρμόδιου Υπουργείου για τον μηχανισμό.
  • ΔΥ 4.1.Ε-2 Η δεύτερη δράση αφορά τη σύσταση διαθεματικών επιτροπών, στα πλαίσια του εθνικού συντονιστικού πολυεπίπεδου μηχανισμού (ΔΥ 4.1.Ε-1). Οι επιτροπές αυτές θα ασχολούνται με τις ειδικότερες θεματικές της ένταξης (παιδεία, υγεία, εκπαίδευση, απασχόληση, στέγαση, ξενοφοβία και ρατσισμός, πολιτισμός, αξιολόγηση πολιτικών, χρηματοδοτικά εργαλεία κλπ.), και θα αποτελούνται από εκπροσώπους υπουργείων, τοπικών φορέων και μέλη της κοινωνίας των πολιτών ανάλογα με την θεματική. Ο σκοπός της σύστασης των επιτροπών αυτών είναι να συζητούν την στρατηγική, τον προγραμματισμό, την πρόοδο και τα αποτελέσματα των δράσεων ένταξης ανάλογα με την θεματική. Ο φορέας υλοποίησης της δράσης αυτής είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και ο εθνικός συντονιστικός πολύεπίπεδος μηχανισμός (ΔΥ 4.1.Ε-1).
  • ΔΥ 4.1.Ε-3 Η τρίτη δράση αφορά τη σύσταση δεξαμενής εμπειρογνωμόνων σε θέματα ένταξης και μετανάστευσης. Η δεξαμενή αυτή θα αποτελείται από ειδικούς, πανεπιστημιακούς, επαγγελματίες κλπ. Ο σκοπός της δεξαμενής αυτής είναι να παρέχει εμπειρογνωμοσύνη και να έχει συμβουλευτικό ρόλο στις διαθεματικές επιτροπές της δράσης ΔΥ 4.1.Ε-2. Ο φορέας υλοποίησης της δράσης αυτής είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και ο εθνικός συντονιστικός πολύεπίπεδος μηχανισμός (ΔΥ 1.Ε-1).
  • ΔΥ 4.1.Ε-4 Η τέταρτη δράση αφορά την λειτουργία των πέντε Περιφερειακών Διαπολιτισμικών Δικτύων Ένταξης, όπως αυτά έχουν ήδη δημιουργηθεί και λειτουργούν στα πλαίσια του έργου Building structures for intercultural integration in Cyprus. Τα δίκτυα αυτά, στα οποία συμμετέχουν οι τοπικές αρχές, ΟΚΠ και οργανώσεις μεταναστών σε τοπικό επίπεδο, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος εμπλεκόμενος σε θέματα ένταξης σε τοπικό επίπεδο (επαρχιακά γραφεία εθνικών αρχών, επαρχιακά γραφεία συνεχνιών και οργανώσεων εργοδοτών κλπ), έχουν ως σκοπό την εκπόνηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση περιφερειακών στρατηγικών ένταξης. Ο φορέας υλοποίησης της δράσης αυτής είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και ο εθνικός συντονιστικός πολύεπίπεδος μηχανισμός (ΔΥ 4.1.Ε-1).
  • ΔΥ 4.1.Ε-5 Η πέμπτη δράση αφορά την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης για την ένταξη. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους και χρήση των δεικτών της Σαραγόσα για την αξιολόγηση των δράσεων και των πολιτικών για την ένταξη. Ο φορέας υλοποίησης της δράσης αυτής είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και ο εθνικός συντονιστικός πολυεπίπεδος μηχανισμός (ΔΥ 4.1.Ε-1).
  • ΔΥ 4.1.Ε-6 Η έκτη δράση αφορά την διεξαγωγή ετήσιου συνεδρίου για την ένταξη. Ο σκοπός του συνεδρίου θα είναι η ανάλυση όλων των θεμάτων που αφορούν την ένταξη συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των ολοκληρωμένων και των τρεχόντων δράσεων ένταξης καθώς και η παρουσίαση και συζήτηση της έκθεσης στην δράση ΔΥ 4.1.Ε-2. . Ο φορέας υλοποίησης της δράσης αυτής είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και ο εθνικός συντονιστικός πολυεπίπεδος μηχανισμός (ΔΥ 4.1.Ε-1) .

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο