11 – Λήψη δικαστικών μέτρων προς είσπραξη τέλους ή/και διοικητικών προστίμων ή/και διοικητικών κυρώσεων

Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση – Τέλος Διαμονής

Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του κατά τον παρόντα Νόμου εισπρακτέου από τον Έφορο τέλους, ή οποιωνδήποτε άλλων διοικητικών προστίμων και/ή άλλων διοικητικών κυρώσεων, ο Έφορος εισπράττει οιονδήποτε οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο