09 – Διοικητικά Πρόστιμα

Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση – Τέλος Διαμονής

(α) Πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δώσει ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση ή να παράσχει στοιχεία ή να εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον, το οποίο προβλέπεται ρητά στον παρόντα Νόμο, εντός της χρονικής προθεσμίας που προβλέπεται ή καθορίζεται ρητά στον παρόντα Νόμο, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκατό (€100) ευρώ ανά ημέρα για οποία ισχύει η παράβαση με ανώτατο όριο τα χίλια Ευρώ (€1.000).

(β) πρόσωπο που παραλείπει να καταβάλει οφειλόμενα τέλη μέχρι την καθοριζόμενη προθεσμία στον παρόντα Νόμο ή μέχρι την προθεσμία που καθορίζεται σε ειδοποίηση της αρμόδιας αρχής, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ίση προς πέντε τοις εκατό (5%) του οφειλόμενου φόρου.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο