08 – Αδικήματα

Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση – Τέλος Διαμονής

(1) Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή διά εκπροσώπου του:

(α) προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4, 5 και 6·

(β) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις οποιωνδήποτε Κανονισμών ή Διαταγμάτων, τα οποία δυνατό να εκδοθούν δυνάμει του παρόντος Νόμου·

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο