06 – Υπόχρεος του τέλους διαμονής

Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση – Τέλος Διαμονής

(1) Το τέλος διαμονής καταβάλλεται από το διαμένοντα πριν την αναχώρησή του με την έκδοση ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης τέλους διαμονής από το διαχειριστή ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος ή αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος.

(2) Ο διαχειριστής ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος ή αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή του τέλους διαμονής από τους διαμένοντες, το οποίο δηλώνει και καταβάλλει στον Έφορο Φορολογίας, σύμφωνα με τον τρόπο και εντός της προθεσμίας, που καθορίζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο
αναφορικά με τις διαδικασίες καταβολής του φόρου εισοδήματος στο Τμήμα Φορολογίας, συμπεριλαμβανομένου των διατάξεων του Μέρους IV-Προσωριναί Φορολογίαι του εν λόγω Νόμου.

(3) Ο Έφορος Φορολογίας είναι υπεύθυνος για την είσπραξη του τέλους που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο οποίος, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, έχει, τηρουμένων των αναλογιών, όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, περιλαμβανομένης της επιβολής διοικητικών προστίμων και/ή άλλων διοικητικών κυρώσεων και/ή πρόσθετου τέλους, δυνάμει των διατάξεων του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου και του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, για να ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται, καθώς και για να επιλύει οποιαδήποτε ζητήματα δυνατόν να προκύψουν, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και αποφάσεων, εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων του.

(4) Το τέλος διαμονής δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

(5) Το τέλος διαμονής που εισπράττεται από τον Έφορο Φορολογίας καταβάλλεται από αυτόν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Τέλος


2 Σχόλια

 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: Στον παρόντα νόμο απουσιάζει η κατάλληλη πρόνοια για τον τρόπο διαχείρισης των εισπραχθέντων τελών, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός του νόμου, δηλ. την εσωτερίκευση ορισμένων από τις αρνητικές εξωτερικές επιπτώσεις του τουρισμού, της διαχείρισης απορριμμάτων και της παραγωγής απορριμμάτων.

  Θα πρέπει ξεκάθαρα να καθοριστεί πως θα επιτευχθεί ο στόχος δηλ. ποιες δράσεις θα χρηματοδοτηθούν από τα εισπραχθέντα τέλη, ποιος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή τους, να καθοριστεί μηχανισμός παρακολούθησης και διόρθωσης των δράσεων και επιπλέον να οριστεί χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους και υπεύθυνος παρακολούθησης και διόρθωσης.

  Τέλος θα πρέπει να δημιουργηθεί Ειδικό Ταμείο για την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση το οποίο θα διαχειρίζεται ορθολογικά τα έσοδα που προκύπτουν από την πράσινη φορολογία και θα εξυπηρετεί το σκοπό του παρόντα νόμου αλλά και όλων των νόμων που θα προκύψουν από την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση. Η πρακτική να καταλήγει στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας εγκυμονεί κίνδυνους μη επίτευξης των στόχων της πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης.

 2. ▪ Διαφωνούμε με την επιβολή του τουριστικού τέλους μόνο στους τουρίστες που θα διαμένουν στα ξενοδοχεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενόψει του ότι υπάρχει και αριθμός τουριστών που καταλήγουν στις κατεχόμενες περιοχές (μεγάλη ροή διοχέτευσης στα κατεχόμενα) και σε μη αδειούχα καταλύματα, με αποτέλεσμα να ανταγωνίζονται τα νόμιμα καταλύματα της Δημοκρατίας.

  Θεωρούμε ότι αν δεν γίνει αυτό τότε οι στόχοι είναι ανέφικτοι.

  ▪ Ενόψει του πιο πάνω, να επιβληθεί τουριστικό τέλος ή τέλος ταξιδίου (κατά την αγορά του εισιτηρίου, είτε πρόκειται για τουρίστα, είτε για άτομα για επαγγελματικούς λόγους).

  ▪ Το τουριστικό τέλος ή τέλος ταξιδίου κρίνεται πιο δίκαιο ώστε να καταβάλλεται σε όσους εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

  ▪ Από το τέλος Αεροδρομίου, να εξαιρούνται οι Κύπριοι που θα αγοράζουν το εισιτήριο τους στην Κύπρο.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο