10 – Ποινικά αδικήματα

Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση – Τέλος Διαμονής

Πρόσωπο το οποίο εσκεμμένως και με σκοπό να αποφύγει ή να βοηθήσει άλλο πρόσωπο να αποφύγει την πληρωμή τελών που προβλέπονται στο παρόν νόμο –

(α) υπογράφει δήλωση ως προβλέπεται από τον παρών Νόμο, χωρίς να επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία είναι αληθή

(β) δίδει ψευδή στοιχεία, προφορικώς ή εγγράφως σε οποιαδήποτε παράκληση προσαγωγής στοιχείων

(γ) ετοιμάζει ή τηρεί ψευδή λογιστικά στοιχεία ή άλλα έγγραφα

 

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο