02 – Ερμηνεία

Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση – Τέλος Διαμονής

(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«Αρμόδια Αρχή»: σημαίνει το Τμήμα Φορολογίας

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Έφορος Φορολογίας» σημαίνει τον Έφορο που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου του 2014, όπως εκάστοτε ισχύει∙

«Κάτοικος της Δημοκρατίας», όταν εφαρμόζεται στην περίπτωση ατόμου, σημαίνει άτομο του οποίου ο μόνιμος και συνήθης χώρος διαμονής είναι η Δημοκρατία και διατηρεί μόνιμη κατοικία στη Δημοκρατία η οποία ανήκει ή ενοικιάζεται από το άτομο αυτό∙

«Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων» σημαίνει το μητρώο που τηρεί το Υφυπουργείο Τουρισμού και στο οποίο είναι εγγεγραμμένα όλα τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα∙

«τέλος διαμονής» σημαίνει το τέλος των 2,50 Ευρώ ανά δωμάτιο ή κατάλυμα ή χώρου διαμονής

«Τμήμα Φορολογίας» σημαίνει το Τμήμα Φορολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου του 2014, όπως εκάστοτε ισχύει∙

(2) Οι όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο που δεν
ορίζονται διαφορετικά έχουν την έννοια που αποδίδεται στους
όρους αυτούς από τον περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

(3) Στον παρόντα Νόμο και τις κανονιστικού περιεχομένου πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού, αναφορά σε νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Οδηγία, Κανονισμός ή Απόφαση, σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο.
(4) Στον παρόντα Νόμο και τις κανονιστικού περιεχομένου πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού, αναφορά σε εθνική νομοθετική πράξη, σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο.

Τέλος


2 Σχόλια

  1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: Διαφαίνεται ότι το τέλος θα είναι οριζόντιο χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι επιπτώσεις που προκαλούν οι δραστηριότητες της κάθε ξενοδοχειακής μονάδας στο περιβάλλον (ξενοδοχείο 5 αστέρων σε σχέση με ξενοδοχειακή μονάδα χωρίς αστέρι ή τουριστικό κατάλυμα).

  2. Το τέλος διαμονής να ονομαστεί “Πράσινο Τέλος Διαμονής” για να είναι αποδεκτό και από τους επισκέπτες που είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο