12 – Αδικήματα και Ποινές

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΜΠΡΑΤΖΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

Οποιοδήποτε πρόσωπο:

(1) συμμετέχει στην προετοιμασία ή στο άναμμα λαμπρατζιάς χωρίς να έχει ληφθεί εκ των προτέρων άδεια από την αρμόδια τοπική αρχή για την προετοιμασία και το άναμμα της συγκεκριμένης λαμπρατζιάς ή κατά παράβαση των προνοιών του Νόμου∙

(2) μαζεύει ή προετοιμάζει εύφλεκτα υλικά ή/και ξυλεία για σκοπούς ανάμματος λαμπρατζιάς χωρίς άδεια από την αρμόδια αρχή τοπικής διοίκησης∙

(3) ανάβει ή τροφοδοτά με εύφλεκτα υλικά λαμπρατζιά ή εναποθέτει πλησίον του χώρου όπου αναμένεται να τοποθετηθεί λαμπρατζιά υλικά τα οποία δεν παραχωρήθηκαν από την αρμόδια τοπική αρχή ή εύφλεκτα υλικά ή άλλα υλικά που με την καύση τους προκαλούν τοξικές ή βλαβερές αναθυμιάσεις∙

(4) εναποθέτει ή ρίχνει ή χρησιμοποιεί κατά την προετοιμασία ή κατά το άναμμα λαμπρατζιάς, εκρηκτικές ύλες, είδη πυροτεχνίας, μηχανέλαια ή άλλα υλικά που δυνατόν να προκαλέσουν έκρηξη ή απότομη ανάφλεξη∙

(5) προκαλεί πυρκαγιά ή άλλη ζημιά σε περιουσία ή σωματική βλάβη σε οποιοδήποτε πρόσωπο εξαιτίας αλόγιστης ή αμελούς χρήσης υλικών κατά την προετοιμασία, άναμμα ή τροφοδοσία λαμπρατζιάς,

(6) ως το κατά νόμο αρμόδιο πρόσωπο που καταγράφεται στην άδεια προετοιμασίας και ανάμματος λαμπρατζιάς, παραβαίνει ή σκόπιμα επιτρέπει σε άλλον την παράβαση των όρων άδειας προετοιμασίας και ανάμματος λαμπρατζιάς

είναι ένοχο αδικήματος και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τρία (3) έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 6(3))

Όροι Πυρασφάλειας για άναμμα Λαμπρατζιάς

Πριν το άναμμα της λαμπρατζιάς, ο χώρος σε απόσταση, τουλάχιστον τριάντα (30) μέτρα, πρέπει να είναι καθαρός από ξηρά χόρτα ή άλλα καύσιμα υλικά ή υποστατικά.

Να μην υπάρχουν κτήρια, υποστατικά ή οικίες σε απόσταση τριάντα (30) μέτρων ή ηλεκτρικά ή τηλεπικοινωνιακά καλώδια πάνω ή γύρω από τη λαμπρατζιά σε απόσταση τριάντα (30) μέτρων.

Να μην χρησιμοποιείται οποιοδήποτε άλλο υλικό (π.χ. συνθετικό ή πλαστικό), εκτός από καθαρή ξυλεία.

Η λαμπρατζιά να αποτελείται από μικρή σε όγκο ποσότητα καθαρής ξυλείας, μη εμποτισμένης από χημικά υλικά, της οποίας η διάμετρος βάσης και το ύψος να μην υπερβαίνει τα τρία (3) μέτρα.

Να μην ανάβεται η λαμπρατζιά εάν επικρατεί δυνατός άνεμος.
Στον χώρο προετοιμασίας και ανάμματος της λαμπρατζιάς, να υπάρχουν σε εύκολη πρόσβαση τα αναγκαία εργαλεία πυρόσβεσης (τσάπα, φτυάρι, ψεκαστήρας ώμου, πυροσβεστήρες κ.λπ.).
Να μην χρησιμοποιούνται εύφλεκτα υγρά ή αέρια για το άναμμα της λαμπρατζιάς.
Να μην τοποθετούνται ή απορρίπτονται εντός της λαμπρατζιάς, πεπιεσμένοι κύλινδροι αερίων ή δοχεία που περιέχουν εύφλεκτα υγρά.
Ο χώρος να παρέχει εύκολη πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.
Στον χώρο να βρίσκεται φορητή μονάδα πυρόσβεσης ή όχημα εφοδιασμένο με μηχανοκίνητους ψεκαστήρες.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο