06 – Έκδοση άδειας

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΜΠΡΑΤΖΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

(1) Οι αρχές τοπικής διοίκησης δύναται να εκδίδουν μία μόνο άδεια προετοιμασίας και ανάμματος λαμπρατζιάς για κάθε Ενοριακή Επιτροπή, κατόπιν υποβολής γραπτής αίτησης ως το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση λήψης, περισσοτέρων από μία, γραπτές αιτήσεις Ενοριακών Επιτροπών που εμπίπτουν στα όρια της αρχής τοπικής διοίκησης, η αρμόδια αρχή τοπικής διοίκησης δύναται να παραχωρήσει λιγότερο αριθμό αδειών ή μία μόνο άδεια εντός των ορίων της αρχής τοπικής διοίκησης και εφαρμόζει διαδικασία για επιλογή του χώρου ή των χώρων για την ή τις λαμπρατζιές.

(3) Η άδεια παραχωρείται από την αρχή τοπικής διοίκησης γραπτώς στους αιτητές και περιλαμβάνει τους όρους που αναφέρονται στο Παράρτημα και με επιπρόσθετους τέτοιους όρους όπως δυνατό να καθοριστούν, αναλόγως της περίπτωσης και του τόπου ανάμματος της λαμπρατζιάς:

Νοείται ότι στους όρους περιλαμβάνονται τα εξής:

(α) προϋπόθεση ότι τα υλικά για προετοιμασία και άναμμα λαμπρατζιάς θα παρέχονται μόνο από την εκδίδουσα αρχή τοπικής διοίκησης,

(β) το όνομα και στοιχεία των δύο κατά νόμο αρμόδιων προσώπων με βάση την αίτηση της Ενοριακής Επιτροπής,

(γ) η ακριβής τοποθεσία για την προετοιμασία και άναμμα της λαμπρατζιάς η οποία θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μέτρα μακριά από το κτήριο του ναού και τριάντα (30) μέτρα μακριά από οποιανδήποτε οικία, κτήριο ή υποστατικό ή την περίφραξη αυτών.

(δ) ότι η άδεια βρίσκεται σε ισχύ για συγκεκριμένη περίοδο ως ορίζεται στον Νόμο, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι ασφαλείας του Παραρτήματος και οι όποιοι άλλοι όροι δυνατόν να καθοριστούν.

(4) Με την έκδοση αδειών, αυτές διαβιβάζονται εντός 24 ωρών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για ενημέρωση. Περαιτέρω, να ενημερώνεται και ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, στις περιπτώσεις έκδοσης άδειας σε περιοχή που βρίσκεται σε κρατικό δάσος ή που βρίσκεται σε ακτίνα δύο (2) χιλιομέτρων από αυτό.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο