07 – Ανάκληση άδειας

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΜΠΡΑΤΖΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

(1) Η άδεια που παραχωρείται δυνάμει του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, δύναται να ανακληθεί από την εκδίδουσα αρχή τοπικής διοίκησης για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

(α) όταν αυτή εκδόθηκε με δόλο ή με ψευδείς παραστάσεις ή απόκρυψης ουσιωδών γεγονότων ή λόγω μη πλήρωσης οποιουδήποτε από τους όρους με τους οποίους παραχωρήθηκε,

(β) όταν η εκδίδουσα αρχή τοπικής διοίκησης λάβει αριθμό παραπόνων από πολίτες, οι οποίοι διαμένουν ή εργάζονται σε απόσταση διακόσιων (200) μέτρων από τον χώρο της λαμπρατζιάς, ότι προκαλείται οποιασδήποτε μορφής οχληρία ή ενόχληση,

(γ) όταν η εκδίδουσα αρμόδια αρχή τοπικής διοίκησης έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι διαπράττεται αδίκημα κατά παράβαση των προνοιών του παρόντος Νόμου.

(2) Η άδεια που παραχωρείται δυνάμει του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, ανακαλείται από την εκδίδουσα αρχή τοπικής διοίκησης όταν αυτό ζητηθεί από την Αστυνομία ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή το Τμήμα Δασών λόγω της κατ’ επανάληψη διάπραξης ποινικών αδικημάτων ή λόγω του ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς στον χώρο ή στον γειτνιάζοντα χώρο της προετοιμασίας ή ανάμματος της λαμπρατζιάς.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο