05 – Αιτήσεις για έκδοση άδειας

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΜΠΡΑΤΖΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

Οποιαδήποτε Ενοριακή Επιτροπή, δύναται εάν το επιθυμεί, να υποβάλει γραπτή αίτηση στην αρχή τοπικής διοίκησης στην οποία εμπίπτει η ενορία του ναού, με τελευταία ημερομηνία υποβολής της αίτησης, 30 ημέρες πριν από την Κυριακή του Πάσχα, για έγκριση προετοιμασίας και ανάμματος λαμπρατζιάς:

Νοείται ότι, στην αίτηση θα καταγράφονται τα ονόματα και τα στοιχεία δύο κατά νόμο αρμόδιων προσώπων, που προτείνει η Ενοριακή Επιτροπή και θα περιλαμβάνεται περιγραφή του σημείου που θα τοποθετηθεί η λαμπρατζιά, το οποίο θα πληροί τους Όρους Πυρασφάλειας του Παραρτήματος.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο