10 – Εξουσία μετακίνησης ή απομάκρυνσης αντικειμένων ή πραγμάτων

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΜΠΡΑΤΖΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

. (1) Εάν η κατά τόπον αρμόδια αρχή τοπικής διοίκησης έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι διαπράττεται αδίκημα κατά παράβαση των προνοιών του παρόντος Νόμου, διευθετεί εντός της ίδιας ημέρας τη μετακίνηση ή απομάκρυνση αντικειμένων ή υλικών για την προετοιμασία και/ή το άναμμα της λαμπρατζιάς ή υλικών που δεν έχουν παραχωρηθεί από την αρχή τοπικής διοίκησης, κατά τρόπο που κρίνει σκόπιμο υπό τις περιστάσεις, με σκοπό την άρση της παρανομίας.

Νοείται ότι, εάν εξουσιοδοτημένος λειτουργός οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής τοπικής διοίκησης έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι θα παρεμποδιστεί στην άσκηση των εξουσιών του ή στην εκτέλεση των καθηκόντων του, δύναται να ζητεί και να λαμβάνει τη συνδρομή της Αστυνομίας.

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή τοπικής διοίκησης δύναται να μεταφέρει ή να προκαλέσει τη μεταφορά του, σχετικού με τη διάπραξη του αδικήματος, αντικειμένου ή υλικού, σε καθορισμένο από την αρχή τοπικής διοίκησης χώρο φύλαξης τέτοιων αντικειμένων ή υλικών και, σε τέτοια περίπτωση, ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του σχετικού αντικειμένου ή υλικού, με δικά του έξοδα, παραλαμβάνει αυτό από τον εν λόγω χώρο εντός τριών (3) εβδομάδων από τη μεταφορά του, ενώ σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του σχετικού αντικειμένου ή πράγματος δεν παραλάβει αυτό με δικά του έξοδα από τον εν λόγω χώρο εντός τριών (3) εβδομάδων από τη μεταφορά του, η αρμόδια αρχή τοπικής διοίκησης έχει εξουσία όπως, χωρίς την παροχή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε οποιονδήποτε, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε ιδιοκτήτη ή κατόχου του σχετικού αντικειμένου ή υλικού, θεωρήσει και διαθέσει το σχετικό αντικείμενο ή πράγμα ως σκύβαλο ή όπως διαθέσει το σχετικό αντικείμενο ή υλικό σε δημόσιο πλειστηριασμό ή όπως το διαθέσει με τη ζήτηση δημόσιων προσφορών και τα τυχόν έσοδα από τη διάθεση του αντικειμένου ή υλικού διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών της αρχής τοπικής διοίκησης, οποιοδήποτε δε υπόλοιπο κατατίθεται σε ταμείο της αρχής τοπικής διοίκησης.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την ευθύνη την οποία έχει οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο