11 – ΤΟ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗΣ) ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 2024

Τροποποίηση της περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νομοθεσίας

Ο Υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 14 (ε) των περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμων του 2006 έως 2024, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Πιστοποιητικό Ειδικής Εκπαίδευσης για Ηλεκτρικά Οχήματα, Αέρια Καύσιμα και Τεχνίτες Υδρογονοκίνητων Ηλεκτρικών Οχημάτων) Διάταγμα του 2024.

2.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Νόμος» σημαίνει τους περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμους του 2006 έως 2024, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται

Όροι, που δεν απαντώνται στο παρόν Διάταγμα, έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στο Νόμο.

3.-(1) Πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης ηλεκτρικού ή/και υβριδικού οχήματος χορηγείται από κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δεκαέξι (16) ωρών.

(2) Το Πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης ηλεκτρικού ή/και υβριδικού οχήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) το λογότυπο και σφραγίδα του κατασκευαστή,
(β) τις ημερομηνίες κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση,
(γ) τη χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης σε ώρες,
(δ) το περιεχόμενο της εκπαίδευσης,
(ε) το όνομα και την υπογραφή του εκπαιδευτή και προσώπου που υπογράφει εκ μέρους του κατασκευαστή και
(στ) βεβαίωση ότι το πρόσωπο που έτυχε της εκπαίδευσης μπορεί να αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τη συντήρηση και επιδιόρθωση στη σχετική ειδικότητα ηλεκτρικού και υβριδικού οχήματος:

Νοείται ότι, στο Πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης ηλεκτρικού ή/και υβριδικού οχήματος δέον να επισυνάπτεται και βεβαίωση από τον κατασκευαστή ότι ο εκπαιδευτής είναι εγκεκριμένος από τον ίδιο για την παροχή σχετικής εκπαίδευσης.

4.-(1) Πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης συστημάτων αερίων καυσίμων χορηγείται από κατασκευαστή συστημάτων ή/και οχημάτων αερίων καυσίμων σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δεκαέξι (16) ωρών.

(2) Το Πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης συστημάτων αερίων καυσίμων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) το λογότυπο και σφραγίδα του κατασκευαστή,
(β) τις ημερομηνίες κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση,
(γ) τη χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης σε ώρες,
(δ) το περιεχόμενο της εκπαίδευσης,
(ε) το όνομα και την υπογραφή του εκπαιδευτή και προσώπου που υπογράφει εκ μέρους του κατασκευαστή και
(στ) βεβαίωση ότι το πρόσωπο που έτυχε της εκπαίδευσης μπορεί να αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τη συντήρηση και επιδιόρθωση οχημάτων που κινούνται με αέρια καύσιμα:

Νοείται ότι, στο Πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης συστημάτων αερίων καυσίμων δέον να επισυνάπτεται και βεβαίωση από τον κατασκευαστή ότι ο εκπαιδευτής είναι εγκεκριμένος από τον ίδιο για την παροχή σχετικής εκπαίδευσης.

5.-(1) Πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης τεχνίτη υδρογονοκίνητου ηλεκτρικού οχήματος χορηγείται από κατασκευαστή υδρογονοκίνητων ηλεκτρικών οχημάτων σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δεκαέξι (16) ωρών.

(2) Το Πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης τεχνίτη υδρογονοκίνητου ηλεκτρικού οχήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) το λογότυπο και σφραγίδα του κατασκευαστή,
(β) τις ημερομηνίες κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση,
(γ) τη χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης σε ώρες,
(δ) το περιεχόμενο της εκπαίδευσης,
(ε) το όνομα και την υπογραφή του εκπαιδευτή και προσώπου που υπογράφει εκ μέρους του κατασκευαστή και
(στ) βεβαίωση ότι το πρόσωπο που έτυχε της εκπαίδευσης μπορεί να αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τη συντήρηση και επιδιόρθωση ειδικότητα οχημάτων που κινούνται με υδρογόνο:

Νοείται ότι, στο Πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης τεχνίτη υδρογονοκίνητου ηλεκτρικού οχήματος δέον να επισυνάπτεται και βεβαίωση από τον κατασκευαστή ότι ο εκπαιδευτής είναι εγκεκριμένος από τον ίδιο για την παροχή σχετικής εκπαίδευσης.

Τέλος


Ένα Σχόλιο

  1. 3.-(1) Πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης ηλεκτρικού ή/και υβριδικού οχήματος χορηγείται από κατασκευαστή συστημάτων ή/και κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δεκαέξι (16) ωρών.
    3. -(2) (στ) βεβαίωση ότι το πρόσωπο που έτυχε της εκπαίδευσης μπορεί να αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει την εγκατάσταση, μετατροπή, συντήρηση και επιδιόρθωση στη σχετική ειδικότητα ηλεκτρικού και υβριδικού οχήματος:
    4. -(2) (στ) βεβαίωση ότι το πρόσωπο που έτυχε της εκπαίδευσης μπορεί να αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει την εγκατάσταση, μετατροπή, συντήρηση και επιδιόρθωση οχημάτων που κινούνται με αέρια καύσιμα:
    5.-(1) Πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης τεχνίτη υδρογονοκίνητου ηλεκτρικού οχήματος χορηγείται από κατασκευαστή συστημάτων ή/και κατασκευαστή υδρογονοκίνητων ηλεκτρικών οχημάτων σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δεκαέξι (16) ωρών.
    5. -(2) (στ) βεβαίωση ότι το πρόσωπο που έτυχε της εκπαίδευσης μπορεί να αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει την εγκατάσταση, μετατροπή, συντήρηση και επιδιόρθωση στη σχετική ειδικότητα οχημάτων που κινούνται με υδρογόνο:

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο