03 – Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου

Τροποποίηση της περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νομοθεσίας

(α) Mε την κατάργηση του ορισμού «όχημα» και «σύστημα υγραεριοκίνησης» και την ένθεση, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

(i) «αέρια καύσιμα» σημαίνει αέρια τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμα σε οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και περιλαμβάνουν το υγραέριο (LPG), το φυσικό αέριο, το συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), το υδρογόνο και το βιομεθάνιο∙

(ii) «ηλεκτρικό όχημα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμο του 2017 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

(iii) «όχημα» σημαίνει μoτoπoδήλατo και μοτοσικλέτα, περιλαμβανομένου τετράκυκλου και τρίκυκλου, καθώς και όχημα κατηγορίας Μ, Ν και Ο, και των κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2 Ν3, Ο1, Ο2, Ο3 και Ο4, όπως αυτά ορίζονται στον περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμο και στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του νόμου αυτού˙

(iv) «σύστημα αερίων καυσίμων» σημαίνει ειδικό σύστημα αερίων καυσίμων εκ των υστέρων τοποθέτησης, που εγκαθίσταται σε μηχανοκίνητο όχημα με στόχο τη χρήση αερίων καυσίμων στο σύστημα πρόωσής του·

(v) «υβριδικό όχημα»: ηλεκτρικό όχημα που αποτελείται από συμβατικό κινητήρα καύσης σε συνδυασμό με ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης∙

(vi) «υδρογονοκίνητο ηλεκτρικό όχημα» σημαίνει το όχημα που χρησιμοποιεί το υδρογόνο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία τροφοδοτεί ηλεκτρική μηχανή που παράγει την κινητήρια δύναμη∙

Τέλος


Ένα Σχόλιο

  1. (i) «αέρια καύσιμα» σημαίνει αέρια τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμα σε οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή κινητήρες άλλου τύπου και περιλαμβάνουν το υγραέριο (LPG), το φυσικό αέριο, το συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), το υδρογόνο και το βιομεθάνιο∙
    (iv) «σύστημα αερίων καυσίμων» σημαίνει ειδικό σύστημα αερίων καυσίμων, που εγκαθίσταται σε όχημα με στόχο τη χρήση αερίων καυσίμων στο σύστημα πρόωσής του·
    (v) «υβριδικό όχημα»: όχημα που αποτελείται από συμβατικό κινητήρα καύσης σε συνδυασμό με ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης∙
    (vi) «υδρογονοκίνητο ηλεκτρικό όχημα» σημαίνει το όχημα που χρησιμοποιεί το υδρογόνο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία τροφοδοτεί κινητήρα που παράγει την κινητήρια δύναμη∙

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο