10 – Τροποποίηση του Δεύτερου Πίνακα του βασικού νόμου

Τροποποίηση της περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νομοθεσίας

10. Ο Δεύτερος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον Πίνακα της 13ης ειδικότητας του τεχνίτη υγραεριοκίνησης, του ακόλουθου νέου Πίνακα της 14ης ειδικότητας του τεχνίτη υδρογονοκίνητου ηλεκτρικού οχήματος:

14.Ειδικότητα: Τεχνίτης υδρογονοκίνητου ηλεκτρικού οχήματος

Τίτλος εκπαίδευσης Πρακτική άσκηση/Πείρα/Εξέταση
Κάτοχος άδειας τεχνίτη οχημάτων στις ειδικότητες Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων ή Μηχανικού Αυτοκινήτων ή Τεχνίτη Οργάνων ή Τεχνίτη Κλιματισμού και πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης τεχνίτη υδρογονοκίνητου ηλεκτρικού οχήματος.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο