01 – Συνοπτικός τίτλος

Τροποποίηση της περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νομοθεσίας

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμους του 2006 έως (Αρ. 2) του 2022 (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμοι του 2006 έως 2024.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο