05 – Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου

Τροποποίηση της περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νομοθεσίας

5. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (ιγ), της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (ιδ):

«(ιδ) τεχνίτη υδρογονοκίνητου ηλεκτρικού οχήματος».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο